Foreldretvist Vold og overgrep i foreldretvister

Vold og overgrep i foreldretvister

I både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barneloven oppstilles det et klart og uttrykkelig forbud mot bruk av vold mot barn. Selv om det ikke er noen sanksjoner direkte knyttet til overtredelse av forbudet, har det betydning for utøvelsen av foreldreansvaret og som moment i barnets beste-vurderingen i foreldretvister. Det følger nemlig av barneloven § 48 …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Temaet for denne artikkelen er hvordan retten forholder seg til påstander om vold eller overgrep i en foreldretvist for domstolene. Reelle bekymringer om vold og overgrep er noe domstolene tar alvorlig ved en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett.  Barnets beste jf. barneloven § 48 Når …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsrett

Samværsrett

Barneloven gir både barn og foreldre en lovfestet rett til samvær med hverandre. Formålet med samværsretten er å opprettholde og/eller etablere en nærmere kontakt mellom foreldre og barn som ikke bor fast sammen. Foreldre avgjør i utgangspunktet selv omfanget av samværet, men dersom de ikke skulle bli enige, kan hver av dem reise sak for …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværshindring

Samværshindring

Samværshindring innebærer at et fastsatt samvær av ulike grunner ikke gjennomføres. Det kan for eksempel være fordi den barnet bor fast hos legger hindringer i veien for gjennomføringen eller saboterer samværet helt, eller fordi barnet selv ikke ønsker samvær. For slike tilfeller inneholder barneloven regler om tvangsfullføring og en adgang til å kreve ny avgjørelse …

Les mer Les mer

Foreldretvist Hva er en foreldretvist?

Hva er en foreldretvist?

Foreldre kan reise sak for domstolen dersom de er uenige om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og rett til samvær. Slike saker kaller vi foreldretvister. Nytt ord for barnefordelingssak ”Foreldretvist” er et nytt ord for ”barnefordelingssak” som benyttes i dagligtale og juridisk teori. I forarbeidene til endringer i barneloven, Prop. 85 L (2012-2013), …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud

Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud

Tema for denne artikkelen er hva som skjer med gjennomføringen av samværsretten når samværsforelderen har kontakt- eller besøksforbud overfor bostedsforelderen eller barnet.  Hvordan gjennomføres samværet når samværsforelderen har kontakt eller besøksforbud overfor bostedsforelderen? Gjennomføring av samvær kan by på problemer, dersom samværsforelderen har kontakt- eller besøksforbud overfor bostedsforelderen. Barnets og foreldrenes rett til samvær med …

Les mer Les mer

Fast bosted Delt bosted

Delt bosted

Delt bosted innebærer at barnet bor fast hos begge foreldrene, ut fra nærmere avtalte tidsintervaller. Foreldrene med felles foreldreansvar, som ikke bor sammen, har full avtalefrihet til å avgjøre at barnet skal bo fast hos en av dem eller hos begge (delt bosted). Dersom de ikke blir enige, har domstolene er begrenset adgang til å …

Les mer Les mer

Samværsrett Varsling og mekling før flytting ved samværsrett

Varsling og mekling før flytting ved samværsrett

I tilfeller hvor det foreligger avtale eller avgjørelse om samvær, har både bostedsforeldre og samværsforeldre plikt til å melde fra dersom de vil flytte innenlands eller ut av landet. Fristen for å varsle før flytting er tre måneder. Dersom foreldrene ikke blir enige, må den av foreldrene som vil flytte med barnet kreve mekling. Varslingsplikt …

Les mer Les mer

Barnebortføring Barnebortføring – tilbakeføring av ulovlig bortførte barn

Barnebortføring – tilbakeføring av ulovlig bortførte barn

Hva skjer dersom barnet ditt blir ulovlig bortført eller holdt tilbake i et annet land? Haagkonvensjonen 1980 regulerer tilbakeføring av barn under 16 år som er ulovlig bortført eller tilbakehold fra sitt hjemland i strid med foreldreansvaret til den gjenværende forelder, eller andre som har omsorgen for barnet, for eksempel barnevernet. Norge har ved ratifisering …

Les mer Les mer

Foreldretvist Saksgangen i foreldretvister for retten

Saksgangen i foreldretvister for retten

Saksgangen i foreldretvister for domstolen er bygget opp på en måte som skal legge til rette for at partene kan komme til enighet, uten at det blir rettssak. Det er ønskelig med en så konfliktdempende prosess som mulig, som skåner barnet fra foreldrenes uenigheter. Reglene skal bidra til å legge til rette for en barnevennlig …

Les mer Les mer

Samværsrett Rettigheter for foreldre som blir nektet samvær

Rettigheter for foreldre som blir nektet samvær

Hvilke rettigheter har du som forelder dersom du blir nektet samvær med barnet ditt? Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær. Det er begge foreldres ansvar å sørge for at samværsretten blir gjennomført. I denne artikkelen har vi skrevet om hvilke rettslige muligheter foreldre har dersom man blir nektet samvær med barnet sitt. Reise …

Les mer Les mer