Søkeresultater for: tilsyn

Samværsrett Høyesteretts ankeutvalg om samvær og støttet tilsyn i ny dom

Høyesteretts ankeutvalg om samvær og støttet tilsyn i ny dom

HR-2018-1285-U gjelder lagmannsrettens avgjørelse av krav om fast bosted og samvær, og reiser særlig spørsmål om tolkningen av barneloven § 43a om støttet tilsyn. Høyesteretts ankeutvalg kom fram til at det ikke var i samsvar med loven å overlate gjennomføringen av støttet tilsyn til foreldrene. Retten skal i stedet fastsette en klar ordning som kan …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær under tilsyn – beskyttet eller støttet tilsyn?

Samvær under tilsyn – beskyttet eller støttet tilsyn?

Domstolen har adgang til å pålegge offentlige myndigheter å føre tilsyn med barnet og samværsforelderen under samvær. Formålet med tilsynet er å ivareta barnets behov for trygghet under samvær. I enkelte tilfeller kan det være behov for tilsyn fordi barnet og samværsforelderen ikke har utviklet en trygg relasjon. I andre tilfeller kan forhold ved samværsforelderen …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær med tilsyn

Samvær med tilsyn

Både barn og foreldre har en lovfestet rett til samvær med hverandre. I enkelte tilfeller foreligger det imidlertid forhold som gjør at samværet ikke kan finne sted uten begrensninger. Barneloven § 43 (3) og § 43 a åpner dermed opp for at det i avtale eller dom kan settes vilkår for samvær. Det vanligste vilkåret …

Les mer Les mer

Referansesak Far fikk samvær under tilsyn etter mors ønske

Far fikk samvær under tilsyn etter mors ønske

En av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistod en ung kvinne i en foreldretvist. Kvinnens eksmann gikk til retten for å få samvær med deres felles datter. Far hadde ruset seg store deler av samlivet, og utsatt mor for ugreie opplevelser mens han var ruset. Mor var redd for at far fremdeles ruset seg, og …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Foreldreansvar

Foreldreansvar

Foreldreansvar er ansvaret som er knyttet til den rollen som biologiske foreldre eller adoptivforeldre har til barn i sin omsorg. Ansvaret inneholder både rettigheter og plikter, og kan ligge hos den ene forelderen alene eller hos foreldrene i fellesskap. Barneloven gir regler både om hvem som har foreldreansvar og hva det  innebærer. Loven bygger i …

Les mer Les mer

Samværsrett Kan bostedsforelder bestemme hvordan samvær skal gjennomføres?

Kan bostedsforelder bestemme hvordan samvær skal gjennomføres?

Hvem bestemmer hvordan samværet mellom barnet og samværsforelderen skal gjennomføres? Under samvær så er det samværsforelderen som har ansvar for barnet, og som bestemmer hva som skal skje under samvær. Det betyr at bostedsforelderen ikke kan styre gjennomføringen av samværet. Hva bestemmer bostedsforelderen? Bostedsforelderen er den som har barnet fast boende hos seg, jf. barneloven …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted

Fast bosted

Fast bosted betegner det stedet et barn bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte adresse. Det er kun i de tilfellene der det er avtalt eller fastsatt felles foreldreansvar og foreldrene ikke bor sammen, at det særskilt må tas stilling til hvor barnet skal ha sitt faste bosted. Foreldrene har i utgangspunktet full avtalefrihet …

Les mer Les mer

Barnebidrag Barnebidrag – hvor mye må du betale?

Barnebidrag – hvor mye må du betale?

Dersom du ikke har barnet ditt fast boende hos deg, skal du betale barnebidrag. Barnebidraget skal være med på å dekke utgifter til forsørgelse av barnet. Du kan ikke avtale deg bort fra plikten til å betale barnebidrag. Det er fordi det er barnet som har rett på barnebidraget. Hvor mye du må betale i barnebidrag, …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsrett

Samværsrett

Barneloven gir både barn og foreldre en lovfestet rett til samvær med hverandre. Formålet med samværsretten er å opprettholde og/eller etablere en nærmere kontakt mellom foreldre og barn som ikke bor fast sammen. Foreldre avgjør i utgangspunktet selv omfanget av samværet, men dersom de ikke skulle bli enige, kan hver av dem reise sak for …

Les mer Les mer

Foreldretvist Vold og overgrep i foreldretvister

Vold og overgrep i foreldretvister

I både Grunnloven, FNs barnekonvensjon og barneloven oppstilles det et klart og uttrykkelig forbud mot bruk av vold mot barn. Selv om det ikke er noen sanksjoner direkte knyttet til overtredelse av forbudet, har det betydning for utøvelsen av foreldreansvaret og som moment i barnets beste-vurderingen i foreldretvister. Det følger nemlig av barneloven § 48 …

Les mer Les mer