Samværsrett Rettigheter for foreldre som blir nektet samvær

Rettigheter for foreldre som blir nektet samvær

Hvilke rettigheter har du som forelder dersom du blir nektet samvær med barnet ditt? Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær. Det er begge foreldres ansvar å sørge for at samværsretten blir gjennomført. I denne artikkelen har vi skrevet om hvilke rettslige muligheter foreldre har dersom man blir nektet samvær med barnet sitt. Reise …

Les mer Les mer

Samværsrett Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Samvær ved mistanke om vold eller overgrep

Temaet for denne artikkelen er hvordan retten forholder seg til påstander om vold eller overgrep i en foreldretvist for domstolene. Reelle bekymringer om vold og overgrep er noe domstolene tar alvorlig ved en avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett.  Barnets beste jf. barneloven § 48 Når …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsavtale – hva bør en god samværsavtale inneholde?

Samværsavtale – hva bør en god samværsavtale inneholde?

Foreldre som har felles barn under 16 år må ved samlivsbrudd møte til mekling på familievernkontoret. Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten. I denne artikkelen finner du informasjon om hva våre advokater mener er viktig å ha med …

Les mer Les mer

Samværsrett Samværsrett

Samværsrett

Barneloven gir både barn og foreldre en lovfestet rett til samvær med hverandre. Formålet med samværsretten er å opprettholde og/eller etablere en nærmere kontakt mellom foreldre og barn som ikke bor fast sammen. Foreldre avgjør i utgangspunktet selv omfanget av samværet, men dersom de ikke skulle bli enige, kan hver av dem reise sak for …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted og samvær for barn under 3 år

Fast bosted og samvær for barn under 3 år

En foreldretvist om hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten, skal alltid avgjøres ut fra hva som er til det beste for barnet, jf. barneloven § 48. Barnets alder vil være av betydning for hvilken løsning som vil være til det beste for barnet. I sine første leveår har barn behov for en …

Les mer Les mer

Barneloven med lovkommentarer Barneloven § 36 med lovkommentar

Barneloven § 36 med lovkommentar

§ 36 oppstiller regler for hvem barnet kan bo fast hos når foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene står fritt til å avtale om barnet skal bo fast hos dem begge – delt fast bosted, eller om barnet kun skal bo fast hos én av foreldrene. Bestemmelsen gjelder de tilfeller hvor foreldrene har felles foreldreansvar. Dersom en av …

Les mer Les mer

Samværsrett Hva er «vanlig samværsrett»?

Hva er «vanlig samværsrett»?

«Vanlig samværsrett» er legaldefinert i barneloven § 43 annet ledd siste punktum. Dersom det blir avtalt eller fastsatt «vanlig samværsrett», gir dette en forelder rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie. Omdiskutert Det har …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

Etter barneloven får mor foreldreansvaret alene dersom mor og far ikke bodde sammen eller var gifte da barnet ble født. Temaet for artikkelen er hvor ofte mor får foreldreansvaret alene, dersom mor eller far reiser sak for retten med krav om å få foreldreansvaret alene. Hva er foreldreansvar? Barneloven § 30 oppstiller innholdet i foreldreansvaret. …

Les mer Les mer

Fast bosted Delt bosted

Delt bosted

Delt bosted innebærer at barnet bor fast hos begge foreldrene, ut fra nærmere avtalte tidsintervaller. Foreldrene med felles foreldreansvar, som ikke bor sammen, har full avtalefrihet til å avgjøre at barnet skal bo fast hos en av dem eller hos begge (delt bosted). Dersom de ikke blir enige, har domstolene er begrenset adgang til å …

Les mer Les mer

Foreldretvist Hva er en foreldretvist?

Hva er en foreldretvist?

Foreldre kan reise sak for domstolen dersom de er uenige om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og rett til samvær. Slike saker kaller vi foreldretvister. Nytt ord for barnefordelingssak ”Foreldretvist” er et nytt ord for ”barnefordelingssak” som benyttes i dagligtale og juridisk teori. I forarbeidene til endringer i barneloven, Prop. 85 L (2012-2013), …

Les mer Les mer

Fast bosted Fast bosted

Fast bosted

Fast bosted betegner det stedet et barn bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte adresse. Det er kun i de tilfellene der det er avtalt eller fastsatt felles foreldreansvar og foreldrene ikke bor sammen, at det særskilt må tas stilling til hvor barnet skal ha sitt faste bosted. Foreldrene har i utgangspunktet full avtalefrihet …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Foreldreansvar

Foreldreansvar

Foreldreansvar er ansvaret som er knyttet til den rollen som biologiske foreldre eller adoptivforeldre har til barn i sin omsorg. Ansvaret inneholder både rettigheter og plikter, og kan ligge hos den ene forelderen alene eller hos foreldrene i fellesskap. Barneloven gir regler både om hvem som har foreldreansvar og hva det  innebærer. Loven bygger i …

Les mer Les mer