Advokatbistand i foreldretvist – Kongsvinger

Rådhuset i Kongsvinger

Kongsvinger er en by og kommune i Hedmark fylke. Dersom du har behov for råd, veiledning eller advokatbistand i foreldretvist i dette området, kan du kontakte Advokatfirmaet Teigstad AS. Advokatfirmaet har kontorer i Oslo og påtar seg saker på det sentrale Østlandet. I foreldretvister kan du ha krav på fri rettshjelp, men første konsultasjon her er uansett kostnadsfri. I Kongsvinger ligger videre Glåmdal tingrett og en avdeling under Familievernkontoret Romerike Kongsvinger.


Foreldretvist

«Foreldretvist» erstatter det som tidligere ble kalt «barnefordelingssak» og omhandler konflikter om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og omfanget av en forelders samværsrett. Begrepsendringen er ment å understreke at konflikten og tvisten står mellom foreldrene og at barn ikke er noe som er til fordeling. De rettslige spørsmålene i en foreldretvist løses av barneloven, som i stor grad bygger på avtalefrihet. Generelt anses det å være til barnets beste at foreldrene blir enige, og det er derfor et vilkår at foreldrene må gjennomføre mekling og levere gyldig meklingsattest før de går til sak for domstolene. De fleste foreldrekonflikter løses gjennom mekling. Blir foreldrene derimot ikke enige, kan hver av dem gå til sak, jf. barneloven § 56. Den av foreldrene som reiser ask må fylle ut skjema for stevning (pdf), mens den andre må fylle ut skjema for tilsvar (pdf). Foreldrene kan fylle ut skjema selv eller ved hjelp av en advokat.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk bistand, herunder advokathjelp, helt eller delvis dekket av staten. Rettshjelpen gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. I foreldretvister er rettshjelpen behovsprøvd. Ifølge rettshjelpforskriften må man for å få innvilget søknad ha:

 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000 for enslige
 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi
 • Nettoformue under kr 100 000

Økonomien må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Du kan søke om fri rettshjelp etter at advokaten har begynt å arbeide med saken din.

Du kan lese mer om fri rettshjelp i foreldretvister fri rettshjelp i foreldretvister her.

Familievernkontor

Familievernet er en kostnadsfri tjeneste for alle som opplever problemer, konflikter eller kriser i familien. Her kan man alene, som par eller som familie få behandling, rådgivning og/eller mekling. Du trenger ingen henvisning. Hos familievernet møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning innen familieterapi.

Ifølge lov om familievernkontorer skal det finnes familievernkontorer spredt omkring i hele landet. Familievernkontoret Romerike Kongsvinger har avdeling i Kongsvinger. Besøksadressen hit er Gågata 5, 2211 Kongsvinger. Du kan kontakte Familievernkontoret Romerike Kongsvinger ved å ringe 46 61 68 30 eller ved å sende e-post til familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no.

Domstolene

Foreldretvister i Kongsvinger behandles i første instans i Glåmdal tingrett. Tingretten har kontorer i Kongsvinger by og dekker kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog og Grue. Besøksadressen hit er Jernbanegata 3, 2211 Kongsvinger. Tingretten kan kontaktes ved å ringe 62 70 11 50.

Glåmdal tinghus
Tinghuset i Kongsvinger

Advokathjelp

Ved behov for advokathjelp i en foreldretvist, kan du kontakte Advokatfirmaet Teigstad AS. Advokatfirmaet har kontorer i Oslo og påtar seg slike saker på det sentrale Østlandet. Her kan du få advokatbistand i tvist, samt råd og veiledning i juridiske problemstillinger knyttet til barnerettens område. Du kan kontakte barnerettsadvokatene ved å ringe 22 34 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller fylle ut kontaktskjemaet her. Advokatene kan undersøke om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelpsordningen. Du kan lese mer om advokatene på www.advokat-teigstad.no.

www.foreldretvist.no finner du for øvrig svar på mange spørsmål som knytter seg til foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Kilder

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!