Advokatens erfaringer – hvorfor greier ikke foreldre å samarbeide om barna?

Sommerferien nærmer seg slutten, og NRK kunne forrige uke melde om en sterk økning av henvendelser til familievernkontorene over hele landet. Henvendelsene kommer fra par som vurderer eller har bestemt seg for å gå fra hverandre. Mange av disse parene har barn. Noen greier å komme til enighet på egenhånd uten konflikt, og finne løsninger som er til det beste for barna. Hos andre foreldre er konfliktnivået så høyt, at de ikke ser noen annen løsning enn å involvere advokater i prosessen om hvem som skal ha foreldreansvaret for barna, hvor de skal bo fast og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Foreldretvist.no har intervjuet advokat Lina Stormoen, leder av barnerettsgruppen, som deler av sine erfaringer om foreldresamarbeid.


Hvorfor eskalerer konfliktnivået mellom noen foreldre slik at de får store vansker med å samarbeide om barna?

Det finnes ulike grunner til at konflikter oppstår. Det finnes noen konflikter hvor en part nekter samvær av gode grunner, eksempelvis der det har vært vold eller overgrep. Dette tenker jeg faller utenfor «konfliktnivå»-begrepet, da det er en situasjon som må adresseres.

Men det finnes også en del konflikter der foreldrene glemmer seg bort og drar med seg konflikter fra parforholdet inn i foreldretvisten, og derfor er mer villige til å tolke mye av det som skjer i verste mening, eller å være skeptiske i utgangspunktet. Det er lett å glemme at selv om en person ikke har vært en god ektefelle/kjæreste, kan vedkommende være en god forelder.

Advokat Lina Stormoen, leder av barnerettsgruppen.

Noen kan ha egenerfaringer fra sin barndom som gjør at de lettere tolker reaksjoner hos barnet på en bestemt måte. Eksempelvis vil det være lett for en person som har opplevd overgrep å tolke uro hos barnet i den retningen, og glemme at en foreldretvist i seg selv, og ustabilitet rundt boforholdene, ulike rutiner i de ulike hjem m.v. naturlig kan gi liknende uro. Jeg er derfor opptatt av å snakke med foreldrene vi bistår for å informere om dette, og veilede rundt slike problemstillinger for å «luke ut» konflikter som ikke bør tas videre.

Hvilke råd gir du til foreldre som befinner seg i en foreldretvist med et høyt konfliktnivå?

Ikke glem at barn får med seg mer enn man tror. Barn trenger stabilitet og like rammer, samt emosjonelt tilgjengelige foreldre. Barn har det ikke bra når de blir tildelt rollen som informasjonsbærer mellom foreldrene.

Vær også oppmerksom på hvordan du reagerer når barna kommer hjem fra samvær med den andre forelderen. Dersom du har en negativ holdning til den andre forelderen, kan dine reaksjoner oppleves på en måte som gjør at barnet synes det er vanskelig å fortelle om hvordan hun eller han har det under samvær. Ikke ta diskusjonene eller konfliktene i overleveringssituasjoner. Ta det heller over telefon, i et møte eller skriftlig i etterkant.

Hvis du befinner deg i en fastlåst situasjon, og dere ikke har kommet til enighet på familievernkontoret, bør du vurdere om du har behov for advokatbistand til å fremme en rettssak. Forklar barnet at mamma og pappa skal få hjelp til å lage en plan for hvor barnet skal være fremover, og at dere uansett er glad i barnet begge to. Dersom det har skjedd noe som gjør deg alvorlig bekymret, bør du ta opp dette med politi, barnevern eller annet hjelpeapparat, eventuelt etter å ha forhørt deg med advokat om du ønsker det.

Er din erfaring at konflikten påvirker barna negativt?

Ja. Selve konflikten er belastende, og man ser ofte uro hos barn i en slik situasjon. Det er dessuten påvist at det kan gi psykiske problemer hos barna å være i en slik situasjon, spesielt dersom barnet blir brukt som mellommann eller buffer.

Hva kan man som advokat gjøre for å bidra til å senke konfliktnivået mellom partene?

Man må ta seg tid til å snakke grundig med klienten om forholdet rundt bruddet og konflikten, og lytte til hva partene ønsker og tenker. Deretter bør vi utfordre dette. Det kan hjelpe å måtte nevne noen fordeler med motparten. Som advokat i en foreldretvist skal vi ikke bare fremme det vår klient vil, men også rådgi klienten dersom forventningene ikke er oppnåelige, eller de har en opplevelse av situasjonen som avviker fra det man som en nøytral tredjepart opplever.

Videre er det å forsøke å se likhetstrekk i partenes ønsker, se om det finnes alternative løsninger partene ikke har tenkt på før, eller lage realistiske avtaleforslag. Dersom det blir en rettslig tvist, kan man sørge for å fremsette påstander m.v. på en saklig måte. Samtidig er det viktig å påpeke at dersom det er et forhold der det fremsettes påstander om vold i hjemmet eller liknende, skal advokatens fokus være på barnets beste.

Advokat Lina Stormoen ble intervjuet av advokatfullmektig Erle Aas Bjørnstad.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!