Advokathjelp i foreldretvist – Drammen

Advokathjelp i foreldretvist i Drammen

Drammen er en by og en kommune i Buskerud fylke. Her ligger blant annet Drammen tingrett og Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling Drammen. Ved behov for advokatbistand i foreldretvist i Drammen eller omkringliggende områder, kan Advokatfirma Teigstad AS kontaktes. Advokatfirma har kontorer sentralt i Oslo og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet. Barnerettsadvokatene her kan blant annet gi juridisk rådgivning og bistand i tvist, og undersøke om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. 


Foreldretvist

Saker for retten med spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvar for et barn, hvor et barn skal bo fast og/eller hvorvidt den ene forelderen skal ha samvær, kaller vi en foreldretvist. Begrepet har erstattet det vi tidligere kalte «barnefordelingssak» og er ment å understreke at det er foreldrene som er i konflikt. De rettslige spørsmålene i en foreldretvist reguleres i hovedsak av barneloven. Loven bygger på stor grad av avtalefrihet og en generell presumsjon for at det er til barnets beste at foreldrene er enige. Før foreldrene kan gå til sak om foreldreansvar, bosted eller samvær, er det derfor et vilkår at foreldrene har gjennomført mekling og kan legge frem gyldig meklingsattest. De fleste saker bli løst på denne måten. Mekling tilbys blant annet hos alle familievernkontorer, som du kan lese mer om under.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

I foreldretvister er det behovsprøvd fri rettshjelp. Dette innebærer at du med bruttoinntekt og nettoformue under en viss grense har krav på juridisk bistand helt eller delvis dekket av staten. Grensen for bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt er satt til kr 246 000 for enslige og kr 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Nettoformuen kan ikke være mer enn kr 100 000. Økonomien må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Dette kan gjøres både før og etter advokatbistanden er påbegynt.

Familievernkontor

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Her kan de som opplever konflikter eller kriser i familien få behandling og rådgivning enten alene, som par eller som familie. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De ansatte har taushetsplikt. Kontorene finnes spredt omkring i hele landet og ett av dem ligger i Drammen. Dette heter Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling Drammen, og har adresse Grønland 68, 3045 Drammen. Kontoret kan kontaktes ved å ringe 46 61 77 10 eller ved å sende e-post til fdk@bufetat.no.

Les mer: Familievernet

Domstolene

Foreldretvister i første instans behandles i Drammen tingrett. Tingretten dekker kommunene Drammen, Hurum, Lier, Røyken i Buskerud og Sande og Svelvik i Vestfold. Domstolens kontorer ligger i Drammen tinghus på Bragernes, nærmere bestemt i Erik Børresens alle 20, 3015 Drammen. Du kan kontakte tingretten ved å ringe 32 21 16 00.

Advokathjelp

Advokatfirma Teigstad AS har kontorer i Oslo og påtar seg foreldretvister på det sentrale Østlandet, herunder i Drammen. Her kan du få svar på dine juridiske spørsmål knyttet til foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær, hjelp til utforming av samværsavtale, hjelp til utfylling av dokumenter og annen bistand i tvist. Ettersom du kan ha krav på fri rettshjelp, vil advokatene undersøke om du oppfyller vilkårene. Første konsultasjon er uansett kostnadsfri. Du kan kontakte barnerettsadvokatene i Advokatfirma Teigstad AS per telefon på 22 34 20 00, per e-post på post@advokat-teigstad.no eller kontaktskjemaet her. Mer informasjon om advokatene og hva de kan bistå med, finner du på firmaets nettside www.advokat-teigstad.no.

www.foreldretvist.no finner du videre vår egen Barneloven med lovkommentarer og mange nyttige artikler om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!