Advokathjelp i foreldretvist – Lillestrøm

Lillestrøm er en by i Skedsmo kommune i Akershus fylke. Byen ligger ca. 18 km fra Oslo sentrum og har i overkant av 12 500 innbyggere. Ved behov for advokathjelp i en foreldretvist i Lillestrøm eller omkringliggende steder, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad AS. Advokatfirma har kontorer blant annet i Oslo sentrum og påtar seg slike saker på det sentrale Østlandet. Her kan du få advokatbistand i tvist, samt råd og veiledning i juridiske problemstillinger knyttet til familietvister. I familietvister kan du ha krav på fri rettshjelp. For annen hjelp ved konflikter i familien, kan vi anbefale å kontakte familievernkontoret Romerike Kongsvinger med avdeling på Lillestrøm. 


Foreldretvist

En foreldretvist er en konflikt mellom to foreldre om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og/eller spørsmål knyttet til samværsretten. Slike spørsmål løses etter barnelovens regler som i stor grad bygger på avtalefrihet. Det anses generelt å være til barnets beste at foreldre er enige, og for å reise sak for retten er må foreldrene derfor først gjennomføre mekling og legge frem gyldig meklingsattest. Dette kan gjøres hos et av landets familievernkontorer. De flere foreldre blir enige uten rettsavgjørelse, men skulle de ikke bli, kan hver av dem reise sak for domstolene. Den av foreldrene som reiser sak må da bruke skjema for stevning (pdf), mens den andre må fylle ut skjema for tilsvar (pdf). Skjemaene kan fylles ut av foreldrene selv eller ved hjelp av en advokat. Begrepet foreldretvist er nytt for det som tidligere het «barnefordelingssak» og ment å understreke at det er foreldrene som er i konflikt og at barn ikke er noe som er til fordeling.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en betegnelse på juridisk bistand som er helt eller delvis dekket av staten og gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Enkelt sagt vil dette ofte innebære at det offentlig betaler advokatutgiftene dine, selv om det kan påløpe egenandeler. I foreldretvister er imidlertid rettshjelpen behovsprøvd, jf. lov om rettshjelp. Det følger av rettshjelpforskriften § 1-1 at man for å få innvilget søknad om fri rettshjelp må ha:

Fri rettshjelp er juridisk bistand helt eller delvis dekket av det offentlige. Rettshjelpen kan gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Det følger av rettshjelploven at rettshjelpen i foreldretvister er behovsprøvd. For å få innvilget søknad om fri rettshjelp må man etter rettshjelpforskriften § 1-1 ha:

 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000 for enslige
 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi
 • Nettoformue under kr 100 000

Økonomien må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Det er ikke nødvendig å søke om fri rettshjelp før advokaten har begynt å arbeide med saken.

Familievernkontor

Familievernet er en gratis tjeneste for familier som opplever problemer, konflikter eller kriser. Hos familievernet kan man få behandling, rådgivning og mekling alene, som par eller som familie. Det er ikke nødvendig med henvisning. Ifølge lov om familievernkontorer skal familievernet ha kontorer i hele landet. På familievernkontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning innen familieterapi, og alle har taushetsplikt.

Familievernkontoret Romerike Kongsvinger har avdeling på Lillestrøm. Avdelingen dekker kommunene Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nes, Nittedal, Sørum, Fet og  Aurskog-Høland. Post- og besøksadressen hit er Torget 6, 2000 Lillestrøm. Familievernkontoret Romerike Kongsvinger kan videre kontaktes per telefon på 46 61 68 30 eller per e-post på familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no for timebestilling eller andre henvendelser.

Domstolene

Foreldretvister i Lillestrøm dømmes i første instans i Nedre Romerike tingrett. Tingretten ligger sentralt plassert i Lillestrøm og dekker kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog-Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal. Besøksadressen hit er Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. Du kan kontakte tingretten på 61 99 22 00.

Tinghuset på Nedre Romerike
Nedre Romerike tinghus

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad AS har kontorer i Oslo og bistår i foreldretvister blant annet på det sentrale Østlandet. Dersom du har behov for advokatbistand i en foreldretvist eller trenger råd og veiledning i juridiske spørsmål som angår barnerett kan du kontakte advokatfirmaets barnerettsadvokater ved å ringe 22 34 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller bruke skjemaet nedenfor. Advokatene kan undersøke om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Første konsultasjon er uansett kostnadsfri. Ønsker du å lese mer om advokatene, kan du klikke deg inn på firmaets nettside www.advokat-teigstad.no.

www.foreldretvist.no finner du for øvrig mange artikler om spørsmål som er relevante i en foreldretvist.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!