Advokathjelp i foreldretvist – Moss

Moss

Moss er en by og kommune i Østfold fylke. Kommunen har omkring 32 000 innbyggere. I Moss finner du både Moss tingrett og Familievernkontoret Østfold, avdeling Moss. Ved behov for advokathjelp i foreldretvist her, kan Advokatfirma Teigstad AS kontaktes. Advokatfirma holder til sentralt i Oslo og bistår i foreldretvister på Østlandet, herunder i Moss og omkringliggende områder. I foreldretvister kan du ha krav på fri rettshjelp og advokatene kan sammen med deg undersøke om du oppfyller vilkårene for ordningen. 


Foreldretvist

En foreldretvist er en sak for domstolene som omhandler foreldreansvar, et barns faste bosted og/eller spørsmål om samvær. Begrepet har erstattet det vi tidligere kalte «barnefordelingssak» og er ment å markere at uenigheten står mellom foreldrene. De rettslige spørsmålene i en foreldretvist reguleres i hovedsak av barneloven. Loven bygger i stor grad på avtalefrihet og at foreldrene selv kan finne den løsningen som passer dem og deres barn best. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem reise sak for retten, jf. barneloven § 56. Som følge av at det generelt anses å være til barnets beste at foreldrene er enige, er det et vilkår for å reise sak at foreldrene har gjennomført mekling og kan legge frem gyldig meklingsattest. De fleste saker løses gjennom mekling. Alle familievernkontorer skal tilby mekling.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk bistand som helt eller dekkes av det offentlige. I foreldretvister er den frie rettshjelpen behovsprøvd. Dette betyr at man for å få innvilget søknad må ha bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 246 000 kr for enslige eller kr 369 000 for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi. Nettoformuen kan ikke overstige kr 100 000. De konkrete tallene må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Dette kan imidlertid gjøres også etter at rettshjelpen er påbegynt.

Les mer: Fri rettshjelp i foreldretvister

Familievernkontor

Familievernet er en tjeneste som spesialiserer seg på familierelaterte problemer, konflikter og kriser. Ifølge familievernkontorloven skal det finnes familievernkontor i alle regioner. Ett av kontorene ligger i Moss og heter Familievernkontoret Østfold, avdeling Moss. Her kan de som opplever vansker i familien, enten alene, som par eller som familie, få behandling, veiledning og mekling. Familievernkontoret tilbyr også ulike kurs, gruppeveiledninger og samtalegrupper. Her møter du ansatte med taushetsplikt, blant annet psykologer og andre med videreutdanning innen familieterapi. Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning. Dersom du ønsker å bestille time eller har andre henvendelser til Familievernkontoret Østfold, kan du kontakte kontoret ved å ringe 46 61 61 00 eller sende mail til familievernkontoret.ostfold@bufetat.no.

Domstolene

Foreldretvister i Moss behandles i første instans i Moss tingrett, som dekker kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde. Tinghuset ligger i Moss by, nærmere bestemt i Prins Chr. Augusts plass 5, 1530 Moss. Tingretten kan kontaktes på telefon ved å ringe 69 20 18 00.

Tinghuset i Moss
Moss tingrett

Advokathjelp

Advokatfirma Teigstad AS har kontorer sentralt i Oslo og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet. Dersom du har behov for advokatbistand i foreldretvist eller har andre barnerettslige henvendelser, kan du kontakte barnerettsadvokatene ved enten å ringe 34 22 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller fylle ut dette kontaktskjemaet. Ettersom du kan ha krav på fri rettshjelp i foreldretvister, vil advokatene sammen med deg finne ut om vilkårene for ordningen er oppfylt. Første konsultasjon er uansett kostnadsfri.

www.foreldretvist.no finnes mange svar angående foreldreansvar, barns bosted og samvær. Se også Barneloven med lovkommentarer for å lese mer detaljert om forståelsen av den enkelte bestemmelse i barneloven.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!