Advokathjelp i foreldretvist – Oslo

Advokathjelp i foreldretvist - Oslo

En foreldretvist er en sak for domstolene om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet fast bosted og/eller samvær. Et av advokatfirmaene som påtar seg slike saker i Oslo er Advokatfirmaet Teigstad AS. Barnerettsadvokatene her kan hjelpe til med blant annet rådgivning ved konflikt, utforming av samværsavtaler og bistand ved tvist. Advokatene vil også kunne finne ut om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. I Oslo finnes videre tre familievernkontorer og Oslo tinghus.


Foreldretvist

Foreldre som er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og/eller samvær, kan reise sak for domstolene. En slik sak kaller vi en foreldretvist, et nytt ord for det som tidligere ble kalt «barnefordelingssak». Begrepsendringen var ment å understreke at det er foreldrene som er i konflikt og samtidig markere at barn ikke er noe som er til fordeling.

De rettslige spørsmålene i en foreldretvist løses i hovedsak av barneloven. Loven bygger i stor grad på at foreldrene har avtalefrihet og det generelt er til barnets beste at foreldrene er enige. For å reise sak for domstolene er det derfor et vilkår at foreldrene har gjennomført mekling og kan legge frem gyldig meklingsattest. Mekling tilbys hos alle familievernkontor, samt enkelte andre steder. Dersom de ikke blir enige, kan hver av dem reise sak. Den av foreldrene som vil gå til sak skal da fylle ut skjema for stevning (pdf), mens den andre skal bruke skjema for tilsvar (pdf). Skjemaene kan fylles ut av foreldrene selv eller ved hjelp av en advokat.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk bistand, som helt eller delvis dekkes av staten og gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. I foreldretvister kan man etter rettshjelploven ha rett på fri rettsråd dersom man har brutto årsinntekt og netto formue som ligger under en fastsatt grense. Dette betyr at rettshjelpen er behovsprøvd. Etter rettshjelpforskriften § 1-1 må man for at søknad skal kunne innvilges ha:

 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000 for enslige
 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi
 • Nettoformue under kr 100 000

Økonomien må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Det kan søkes om fri rettshjelp både før og etter advokaten har begynt å arbeide med saken.

Familievernkontor

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever problemer, konflikter eller kriser i familien. Det følger av lov om familievernkontorer at familievernet skal finnes over hele landet. Hos familievernet kan man møte opp alene, som par eller som familie. Det er ikke nødvendig med henvisning og tjenesten er gratis. På kontorene finnes blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De ansatte har taushetsplikt.

I Oslo finnes det tre familievernkontorer:

Familievernkontoret Christiania Torv. Kontoret dekker bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Grünerløkka, Stovner og Frogner i Oslo. Besøksadressen hit er Akersgaten 2, 0158 Oslo. Kontoret kan kontaktes ved å ringe 23 28 39 40 eller ved å sende e-post til familievernkontoret.christiania.torv@bufetat.no.

Familievernkontoret Enerhaugen. Kontoret dekker bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Østensjø, Nordre Aker og Bjerke. Besøksadressen hit er Smedgaten 49, 0651 Oslo. Kontoret kan kontaktes ved å ringe 46 61 70 10 eller ved å sende e-post til enerhaugen.familievernkontor@bufetat.no.

Familievernkontoret Homansbyen. Kontoret dekker bydelene Alna, Grorud, Ullern, Sagene og Vestre Aker. Besøksadressen hit er Oscars gate 20, 0352 Oslo. Kontoret kan kontaktes ved å ringe 46 61 66 60 eller ved å sende e-post til homansbyen.familievernkontor@bufetat.no.

Domstolene

Domstolene i første instans kalles tingretter. I Oslo er det to domstoler i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Foreldretvister går i hovedsak for Oslo tingrett, men det er Oslo byfogdembete som vedtar tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samvær og fast bosted. Begge domstolene holder til i Oslo tinghus, som har adresse C. J. Hambros plass 4, 0164 Oslo. Tinghuset kan kontaktes på 22 03 52 00.

Oslo tinghus
Oslo tinghus

Advokathjelp i Oslo

Barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistår deg som trenger hjelp i forbindelse med en foreldretvist. Advokatfirmaet har sitt hovedkontor i Oslo, og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet. Du kan kontakte barnerettsadvokatene ved å ringe 22 34 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller bruke kontaktskjemaet nedenfor. Første konsultasjon er kostnadsfri, og sammen vil dere kunne finne ut om foreldretvisten dekkes av fri rettshjelpsordningen. Du kan lese mer om advokatene i barnerettsgruppen på www.advokat-teigstad.no.

For øvrige spørsmål knyttet til foreldreansvar, fast bosted eller samvær finner du mange svar på www.foreldretvist.no.

 

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!