Advokathjelp i foreldretvist – Ski

Advokathjelp i foreldretvist – Ski

Ski er en by og administrasjonssenteret i Ski kommune. Kommunen Ski ligger i distriktet Follo i Akershus fylke og omkring 30 000 innbyggere. Ved behov for advokatbistand i foreldretvist i Ski eller i andre deler av Follo, kan du kontakte Advokatfirma Teigstad AS. Advokatfirma har kontorer i Oslo og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet. I Ski ligger Familievernkontoret Follo. 


Foreldretvist

En foreldretvist omhandler spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret for et barn, hvor barnet skal bo fast og/eller hvordan en samværsavtale skal utformes. Selv om spørsmålene reguleres av barneloven, bygger loven i stor grad på at foreldrene selv kan avtale en løsning og at det anses som barnets beste at foreldrene er enige. Blir foreldrene derimot ikke enige, kan hver av dem reise sak for retten, jf. barneloven § 56. Et av vilkårene er at foreldrene har gjennomført mekling og kan legge frem gyldig meklingsattest. Mekling tilbys blant annet hos alle familievernkontor, som du kan lese mer om under.

Fri rettshjelp

I foreldretvister om samvær og fastbosted mv. kan man ha krav på fri rettshjelp. Med fri rettshjelp menes da juridisk bistand som er helt eller delvis dekket av staten. Det følger av rettshjelpforskriften § 1-1 at man for å få innvilget søknad om fri rettshjelp i foreldretvister må ha bruttoinntekt eller tilsvarene næringsinntekt under kr 246 000 for enslige eller kr 369 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, samt nettoformue under kr 100 000. Inntekt og formue må derfor dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Du kan søke om fri rettshjelp også etter at advokaten har begynt å arbeide med saken.

Familievernkontor

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer, konflikter og kriser som sitt fagfelt. Her kan de som opplever dette, enten alene, som par eller som familie, få behandling, rådgivning og mekling. De ansatte har taushetsplikt og består av blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning innen familieterapi. Det er ikke nødvendig med henvisning og tilbudene er kostnadsfrie. Familievernet er spredt omkring på ulike familievernkontor over hele landet. Ett av dem ligger i Ski, nærmere bestemt i Idrettsveien 7, 1400 Ski. Du kan kontakte familiekontoret ved å ringe 64 91 46 60 eller sende e-post til kf.follo@bufetat.no. 

Domstolene

Foreldretvister i Ski behandles i første instans for Follo tingrett (avbildet over artikkelen). Tingretten har kontorsted i Ski, nærmere bestemt i Vestveien 22, 1400 Ski. Du kan kontakte tingretten ved å ring 64 00 30 00.

Advokathjelp

Advokatfirma Teigstad AS har kontorer sentralt i Oslo og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet, herunder i Ski. Her kan du få blant annet juridisk rådgivning og bistand i tvist, samt hjelp til å undersøke om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Første konsultasjon er uansett kostnadsfri. Advokatene i Advokatfirma Teigstad kan kontaktes ved å ringe 22 34 20 00, ved å sende mail til post@advokat-teigstad.no eller ved å bruke dette kontaktskjemaet. Mer informasjon om advokatene finner du på www.advokat-teigstad.no.

Dersom du har mer generelle spørsmål knyttet til foreldreansvar, bosted eller samvær kan du enkelt søke på www.foreldretvist.no. Ved spørsmål knyttet til en enkelt paragraf i barneloven, se Barneloven med lovkommentarer.

 

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.