Barnebortføring – når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse

Barnebortføring – når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse

Hva skjer dersom man reiser med barnet til utlandet når barnevernet har truffet vedtak om å overta omsorgen for barnet? Når barnevernet har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, er det ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barnevernet, jf. barnevernloven § 4-31.


Vilkår for omsorgsovertakelse

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om å overta omsorgen for et barn

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling,

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal bare treffes dersom det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Vedtak om omsorgsovertakelse skal ikke treffes dersom det kan skapes en tilfredsstillende omsorgssituasjon for barnet ved hjelpetiltak.

Forbud mot utreise

Barnevernloven oppstiller forbud mot utreise for barn uten samtykke fra barnevernet, dersom barnevernet har fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Dette følger av barnevernloven § 4-31. Dette gjelder også der det enda ikke foreligger rettskraftig avgjørelse fra fylkesnemnda.

Straffeansvar for omsorgsunndragelse

Straffeloven § 261 oppstiller vilkårene for at en person kan straffes for omsorgsunndragelse. For at vedkommende skal kunne straffes, må de objektive vilkårene i gjerningsbeskrivelsen være overtrådt, og vedkommende må ha utvist subjektiv skyld. I tillegg kan det ikke foreligge andre straffrihetsgrunner.

Objektive vilkår for straff

For at en person skal kunne straffes for overtredelse av straffeloven § 261, må personen ha unndratt en mindreårig fra noen som har omsorgen for barnet. Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, er det barnevernet som har omsorgen for barnet.

I tillegg til vilkåret om unndragelse må ett av to tilleggsvilkår være oppfylt:

  1. Unndragelsen må være alvorlig
  2. Det har vært gjentatte unndragelser

Det følger av forarbeidene til straffeloven, at en unndragelse alltid vil være alvorlig hvis barnet har blitt bortført over landegrenser.

For at vilkåret om gjentatte unndragelser skal være oppfylt, må barnet blitt unndratt fra en som har omsorgen for barnet tre eller flere ganger.

Dersom retten finner det bevist at den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffebudet er overtrådt, må de ta stilling til om vedkommende har utvist tilstrekkelig grad av skyld.

Subjektive vilkår for straff

For at en person skal kunne straffes etter bestemmelsen, må kravet til forsett være oppfylt. Det betyr at personen som unndrar barnet fra barnevernets omsorg med viten og vilje har tatt med barnet til utlandet for å hindre at barnevernet får gjennomført omsorgsovertakelsen. Vedkommende må ha hatt kunnskap vedtaket om omsorgsovertakelse på tidspunktet da hun eller han reiste med barnet ut av landet.

Straffens varighet

Dersom en personen oppfyller vilkårene for straff i § 261, kan hun eller han straffes med fengsel inntil 2 år.

Dersom omsorgsunndragelsen anses som grov, kan man straffes med fengsel inntil 6 år. Ved vurderingen om omsorgsunndragelsen kan anses som grov, skal det særlig legges vekt på hvilken belastning den har påført barnet.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.