Barnebortføring – tilbakeføring av ulovlig bortførte barn

Hva skjer dersom barnet ditt blir ulovlig bortført eller holdt tilbake i et annet land? Haagkonvensjonen 1980 regulerer tilbakeføring av barn under 16 år som er ulovlig bortført eller tilbakehold fra sitt hjemland i strid med foreldreansvaret til den gjenværende forelder, eller andre som har omsorgen for barnet, for eksempel barnevernet.


Norge har ved ratifisering av Haagkonvensjonen 1980 forpliktet seg til å sikre umiddelbar tilbakeføring av barn som er ulovlig bortført til eller tilbakeholdt i Norge. Haagkonvensjonen 1980 er gjort til norsk lov ved transformasjon. Barnebortføringslovens regler skal sikre at Norges forpliktelser etter konvensjonen oppfylles. Barnebortføringsloven kommer til anvendelse dersom et barn er bortført til, eller ulovlig tilbakeholdt i, Norge.

Dersom et barn som bor i Norge blir ulovlig bortført til utlandet, er det Haagkonvensjonen 1980 som regulerer tilbakeføringen av barnet. Dette forutsetter at landet barnet er bortført til, har ratifisert Haagkonvensjonen 1980.

Du kan finne en oversikt over medlemslandene HER.

Hva er en ulovlig bortføring eller tilbakeholdelse?

Haagkonvensjonen 1980 artikkel 3 (1) angir hva som skal anses som en ulovlig bortføring eller tilbakeholdelse etter konvensjonen:

Art 3. (1) Bortføring eller tilbakeholdelse av et barn skal anses som ulovlig når:

(a) den er i strid med en rett til foreldreansvar som er tilkjent en person, en institusjon eller en annen instans, enten i fellesskap eller alene, ifølge loven i den stat der barnet hadde sitt bosted umiddelbart før bortføringen eller tilbakeholdelsen; og;
(b) denne rett faktisk ble utøvd, i fellesskap eller alene, på det tidspunkt da bortføringen eller tilbakeholdelsen fant sted, eller ville ha blitt utøvd dersom ikke bortføringen eller tilbakeholdelsen hadde funnet sted.

Det regnes også som ulovlig bortføring dersom andre enn barnets foreldre, for eksempel besteforeldre, tar med barnet til utlandet, mot minst én av foreldrenes vilje. Det er også ulovlig bortføring dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, og barnets foreldre tar med barnet til utlandet. Det avgjørende er at det skjer i strid med viljen til den eller de som har foreldreansvaret for barnet. I tillegg er det et krav at den som har del i foreldreansvaret og ønsker barnet tilbakeført til hjemlandet faktisk utøver foreldreansvaret. Det følger av rettspraksis at det her ikke skal stilles for strenge krav.

Artikkel: Frykter du at barnet ditt ikke skal komme tilbake etter ferie i utlandet i sommer?

Tilbakeføring

Det klare utgangspunktet er at barn som blir bortført til utlandet, skal tilbakeføres til omsorgspersonen i landet der barnet hadde bosted umiddelbart før bortføringen jf. Haagkonvensjonen 1980 artikkel 12. For å sikre at barnet tilbakeføres, har Haagkonvensjonen regler om samarbeid mellom konvensjonsstatene. Regelen bygger på at tilbakelevering til barnets omsorgsperson og vante miljø som den klare hovedregel vil være til barnets beste.

Det gjøres i enkelte tilfeller unntak fra plikten om tilbakelevering. Dersom det er mer enn ett år siden barnet ble bortført, og barnet har funnet seg godt til rette i sitt nye miljø, kan myndighetene i det aktuelle landet bestemme at tilbakeføring ikke skal skje.

Haagkonvensjonen artikkel 13 stiller opp ytterligere unntak fra plikten om tilbakelevering.

Dersom det er risiko for at barnet vil bli utsatt for psykisk eller fysisk skade ved en tilbakelevering, skal staten barnet oppholder seg i ikke tilbakelevere barnet. Det samme gjelder dersom tilbakelevering setter barnet i en situasjon som ikke kan godtas. Det følger av norsk rettspraksis etter konvensjonen, at tilbakelevering må være klart uheldig for barnet, dersom tilbakelevering ikke skal skje. Det må være nokså klar sannsynlighetsovervekt for at tilbakelevering vil være klart uheldig for barnet.

Det kan også gjøres unntak fra tilbakeleveringsplikten dersom barnet selv ikke ønsker å returnere til bostedslandet. I hvilken grad barnets mening skal tillegges vekt i slike saker, avhenger av barnets alder og modenhet. Barnet vil ofte befinne seg i en lojalitetskonflikt mellom foreldrene, og retten må derfor finne ut av om barnets mening er et resultat av press fra foreldrene, eller om det rent faktisk er barnets eget ønske.

Sentralmyndighet

Hver av konvensjonsstatene skal ha en sentralmyndighet som skal ha ansvaret for gjennomføringen av statens forpliktelser etter konvensjonen. Det er også sentralmyndighetene som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen når et barn skal tilbakeleveres. Dersom et barn med bosted i Norge blir bortført til utlandet, kan den gjenværende forelderen kontakte norske sentralmyndigheter for bistand i saken.

Foreldreansvar og utenlandsreiser – Hva sier loven?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!