Barneloven § 10 med lovkommentar

Barnelova paragraf 10 med lovkommentar

Barneloven § 10 oppstiller oppgavene til bidragsfogden i farskapssaker første gang farskap fastsettes. Bidragsfogden er NAV i kommunen der barnet bor.


NAV skal skaffe nødvendige opplysninger

Bidragsfogden får fødselsmeldingen tilsendt når mor bor alene med barnet, og når foreldrene er samboere, men far ikke har erklært farskap. I slike tilfeller skal bidragsfogden melde fra til den som mor har oppgitt som far. Dersom han ikke erklærer farskap, skal NAV oppfordre ham til å gi sitt syn på farskapsspørsmålet.

Dersom faren erklærer farskap, skal NAV melde fra til folkeregistermyndigheten. Dersom han ikke erklærer farskap, skal NAV behandle saken videre.

NAV skal informere foreldrene

Bestemmelsens andre ledd oppstiller en plikt for bidragsfogden til å gi opplysninger til barnets mor og den som er oppgitt som far, om hvilke rettigheter og plikter de har i forhold til barnet. Dette gjelder blant annet informasjon om plikten til å betale barnebidrag, dersom barnet kun skal bo fast sammen med en av foreldrene.

Barneloven § 10:


§ 10. Oppgåvene til tilskotsfuten

Når tilskotsfuten får fødselsmelding etter § 1 fjerde stykket fordi farskapen ikkje er fastsett, skal han melde frå til den oppgjevne faren. Erklærer han ikkje farskapen i samsvar med § 4, skal tilskotsfuten om råd få han til å seia kva han meiner om farskapsspørsmålet. Erklærer han farskapen, skal tilskotsfuten melde frå om det til folkeregistermyndigheita. Elles skal arbeids- og velferdsetaten handsame saka vidare.

Tilskotsfuten skal sjølvbedd gjere både mora og den oppgjevne faren kjend med kva for økonomiske og andre rettar og plikter dei har når det gjeld barnet.

Departementet peikar ut tilskotsfut.

Trenger du advokathjelp i en NAV-sak? Les mer om det her

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!