Barneloven § 11 med lovkommentar

Barneloven § 11 med lovkommentar

Barneloven § 11 oppstiller regler for hvordan NAV skal gå frem i saksbehandlingen i farskapssaker. 


Innhenting av informasjon

Loven gir NAV enkelte virkemidler som skal gjøre det enklere å avklare hvem som er far til barnet. NAV kan kreve at moren eller den eller de som kan være far til barnet, gir en forklaring. NAV kan også pålegge dem og barnet å avlegge prøver til DNA-analyse.

I særlige tilfeller kan den som antas å være far til barnet, bli pålagt å gi prøve til DNA-analyse før barnet blir født. Dette kan være tilfellet dersom faren ikke er bosatt i Norge, og det er forventet at han reiser tilbake til hjemlandet før barnet blir født.

NAV skal oppfordre den som DNA-analysen utpeker som far til frivillig å erklære farskap. Dersom vedkommende ikke erklærer farskap, skal NAV oversende saken til retten, jf. barneloven § 13.

Når barnet dør kort tid etter fødselen

Dersom barnet dør kort tid etter fødselen, eller andre sterke grunner taler for det, kan NAV avslutte en sak om fastsettelse av farskap. Forutsetningen er at barnets mor samtykker. Det følger av forarbeidene at dersom barnet er avlet ved incest, er det en slik sterk grunn.

Reise sak for retten

Dersom NAV avslutter farskapssaken, kan barnet, moren til barnet eller mannen som mener han er far til barnet, reise farskapssak for domstolene. Bakgrunnen for at NAV avslutter saken kan være fordi de mangler tilstrekkelige opplysninger for å fastsette farskapet.

Barneloven § 11:


§ 11. Sakshandsaminga i arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan krevje at mora og den eller dei som kan vere far til barnet, gjev forklaring, og kan gje pålegg om at dei og barnet skal gje frå seg ei eigna prøve til DNA-analyse. I særlege tilfelle kan den som kan vere far, bli pålagd å gje frå seg ei eigna prøve til DNA-analyse før barnet er født.

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal oppmode den mannen som analysen utpeikar som far, til å erklære farskapen.

Døyr barnet kort tid etter fødselen eller andre sterke grunnar talar for det, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet leggje bort saka når mora er samd i det.

Dersom Arbeids- og velferdsdirektoratet legg bort saka, kan barnet, mora eller den mannen som meiner at han er far til barnet, sjølv reise sak om farskapen for domstolane.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om prøvetaking, eigna biologisk materiale og DNA-analyse til bruk i saker om farskap eller slektskap.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.