Barneloven § 13 med lovkommentar

Barneloven § 13 med lovkommentar

Barneloven § 13 regulerer når en farskapssak skal sendes til domstolen for behandling.


NAV skal sende stevning til tingretten for avgjørelse etter kapittel 4, dersom han som er oppgitt som far, ikke har erklært farskap eller mor ikke har godtatt fars erklæring om farskap. Forutsetningen er at NAV ikke har avsluttet saken etter § 11 tredje ledd. Stevningen skal oppfylle kravene i tvisteloven § 9-2 (2). Det innebærer at NAV må oppgi minst en potensiell far som part i saken, dersom saken saken skal kunne behandles av domstolen.

Dersom farskapet ikke blir fastsatt under rettssaken eller på et senere tidspunkt, kan NAV sende saken til rett på nytt. Forutsetningen er at det kommer frem nye opplysninger som tyder på at barnets far kan være en mann som tidligere ikke har vært part i farskapssaken. Dersom mannen var part i farskapssaken for retten, og det kommer frem nye opplysninger som tyder på at han kan være barnets far, må saken gjenåpnes dersom den skal kunne behandles av retten. Reglene om gjenåpning i farskapssaker reguleres av barneloven § 28 a, supplert med de alminnelige reglene om gjenåpning i tvisteloven.

Barneloven § 13:


§ 13. Når saka går til retten m.m.

Arbeids- og velfersdirektoratet skal sende stemning til tingretten til avgjerd etter kapittel 4 dersom han som er oppgjeven som far, ikkje har erklært farskapen eller mora ikkje har godteke ei erklæring skriftleg, og saka ikkje er lagd bort etter § 11 tredje stykket.

Endar ei rettssak utan at farskapen vert fastsett, og han heller ikkje vert fastsett seinare, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet sende saka til retten på nytt dersom det kjem fram nye opplysningar som tyder på at faren kan vere ein mann som tidlegare ikkje har vore part i saka.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.