Barneloven § 16 med lovkommentar

Barneloven § 16 med lovkommentar

Barneloven § 16 regulerer hvilke krav som kan reises i en farskapssak.


Barneloven § 16 oppstiller et unntak fra hovedregelen i tvisteloven § 15-1 (1) om at saksøkte i én sak kan sette frem flere krav mot samme saksøkte.

I en farskapssak for domstolene kan andre krav bare fremsettes når det har en nær sammenheng med farskapet eller resultatet av farskapssaken. Dette kan for eksempel være krav om barnebidrag eller samværsrett. Dette er spørsmål som det vil være naturlig å behandle sammen med spørsmålet om hvem som er far til barnet.

Hensynet bak regelen er at behandlingen av farskapssaken skal skje så raskt som mulig. Dersom det var tillatt å trekke inn flere krav i saken mellom partene som ikke direkte var relatert til farskapet, ville det kunne forsinke behandlingen av selve farskapssaken.

Barneloven § 16:


§ 16. Kva for spørsmål som kan takast opp i ei farskapssak.

I ei farskapssak kan andre tvistemål berre takast opp når dei gjeld ei følgje av farskapen eller av farskapssaka.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.