Barneloven § 17 med lovkommentar

Barneloven § 17 med lovkommentar

Barneloven § 17 oppstiller regler om hvem som kan være part i en farskapssak for domstolene.


Dersom det blir reist farskapssak, er både barnet, moren til barnet, og den eller de mennene som potensielt kan være barnets far, parter i saken.

Dersom barnets potensielle far dør, skal mannens dødsbo eller arvinger gjøres til part i saken. Dette gjelder både hvis han dør før og under rettssaken. Dødsboet skal overta saken dersom mannens bo er under offentlig skifte. Hvis mannens bo er under privat skifte, er det arvingene som gjøres til part i saken.

Dersom det under rettssaken kommer frem opplysninger om at en annen mann kan være barnets far, skal retten av eget tiltak gjøre han til saksøkt. Da blir også han part i saken.

Barneloven § 17:


§ 17. Partane i saka.

I farskapssaker er både barnet, mora og kvar mann som vert rekna for faren eller kan vere det, partar i saka.

Døyr ein mann som kan vere far til barnet, skal dødsbuet eller arvingane hans gjerast til part.

Kjem det fram opplysningar som tyder på at nokon annan kan vere faren, skal retten ved prosesskriv gjere han til saksøkt.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.