Barneloven § 18 med lovkommentar

Barneloven § 18 med lovkommentar

Barneloven § 18 regulerer når det skal oppnevnes setteverge for barnet. Settevergens rolle er å opptre på vegne av barnet i farskapssaken.


Utgangspunktet er at barnets mor er verge for barnet alene, frem til farskap blir fastsatt.

Det er ved to tilfeller at retten skal oppnevne setteverge for barnet i en farskapssak for retten.

  1. Det første tilfellet er der hvor barnets mor ikke har oppgitt hvem som er far til barnet.
  2. Det andre tilfellet er dersom det foreligger opplysninger om at barnets far kan være en annen enn den mor har oppgitt.

Barnelovens regler om setteverge skal sørge for at barnets interesser blir ivaretatt, når retten mener at moren og barnet har motstridende interesser i saken.

Barneloven § 18:


§ 18. Setteverje for barnet.

Er det ikkje oppnemnd verje for barnet, skal retten syte for oppnemning av setteverje når mora ikkje gjev opp kven faren er, eller når det ligg føre opplysningar som tyder på at faren kan vere ein annan enn den mora har gjeve opp.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.