Barneloven § 23 med lovkommentar

Barnelova paragraf 23 med lovkommentar

Barneloven § 23 oppstiller regler for hva som skjer dersom noen av partene eller ingen av partene ikke møter til hovedforhandling i en farskapssak.


Dersom noen av partene eller ingen av partene møter til hovedforhandling (fravær), skal saken behandles uten at de er tilstede. Dette gjelder også når parten har gyldig fravær.

Dersom noen av partene som ikke møter har avgitt vitneforklaring under saksforberedelsen, kan denne leses opp under hovedforhandlingen. Dette gjelder med mindre særlige grunner tilsier at forklaringen ikke bør leses opp. Det er retten som avgjør om det foreligger særlige grunner som gjør at vitnet bør forklare seg for retten.

Hensynet bak regelen er at fravær ikke skal forsinke behandlingen av farskapssaken.

Barneloven § 23:


§ 23. Fråvering.

Saka stoggar ikkje om nokon av partane eller alle partar let vere å møte.

Forklaring som er gjeve under saksførebuinga, kan lesast opp under hovudforhandlingane der vedkomande ikkje møter, om ikkje særlege grunnar taler mot.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!