Barneloven § 23 med lovkommentar

Barneloven § 23 med lovkommentar

Barneloven § 23 oppstiller regler for hva som skjer dersom noen av partene eller ingen av partene ikke møter til hovedforhandling i en farskapssak.


Dersom noen av partene eller ingen av partene møter til hovedforhandling (fravær), skal saken behandles uten at de er tilstede. Dette gjelder også når parten har gyldig fravær.

Dersom noen av partene som ikke møter har avgitt vitneforklaring under saksforberedelsen, kan denne leses opp under hovedforhandlingen. Dette gjelder med mindre særlige grunner tilsier at forklaringen ikke bør leses opp. Det er retten som avgjør om det foreligger særlige grunner som gjør at vitnet bør forklare seg for retten.

Hensynet bak regelen er at fravær ikke skal forsinke behandlingen av farskapssaken.

Barneloven § 23:


§ 23. Fråvering.

Saka stoggar ikkje om nokon av partane eller alle partar let vere å møte.

Forklaring som er gjeve under saksførebuinga, kan lesast opp under hovudforhandlingane der vedkomande ikkje møter, om ikkje særlege grunnar taler mot.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.