Barneloven § 25 med lovkommentar

Etter barneloven § 25 kan retten i enkelte tilfeller avsi dom i en farskapssak uten hovedforhandling.


Dersom DNA-analysen viser at en mann som er part i saken er barnets far, skal retten avsi dom om farskap uten hovedforhandling. Det samme gjelder hvis DNA-analysen viser at vedkommende ikke kan være faren til barnet. I slike tilfeller er det ingen grunn til å holde hovedforhandling. Dette gjelder med mindre retten har grunn til å tvile på resultatet av DNA-analysen, for eksempel fordi prosedyrer ikke er fulgt ved innhenting og oppbevaring av prøvene.

Før retten avsier dom uten hovedforhandling, har partene i saken rett til å uttale seg.

Dersom mor har samtykket, kan retten gi frifinnelsesdom for alle menn som er parter i saken. Forutsetningen er at alle bevis i saken, herunder blodprøver, forklaringer fra partene og vitner, gjør det klart at det ikke er mulig å avsi dom for farskap.

Barneloven § 25:


§ 25. Dom utan hovudforhandling.

Retten kan seie dom i farskapssak utan hovudforhandling når ein DNA-test anten utpeikar ein mann som far eller viser at han ikkje kan vere far til barnet, likevel slik at partane skal få høve til å uttale seg om føresetnaden for å seie dom utan at hovudforhandling ligg føre.

Med samtykke frå mor til barnet kan retten gje frifinningsdom for alle menn som er partar i saka, når retten etter at gransking av blodprøver og forklaring frå partar og vitne er tilendeført, finn det klart at det ikkje let seg gjere å gje dom for farskap.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!