Barneloven § 26 med lovkommentar

Barneloven § 26 med lovkommentar

Barneloven § 26 oppstiller regler for når en farskapssak for domstolene kan heves. Når saken heves, avslutter retten saken uten at det blir avsagt dom. 


Dersom en mann erklærer at han er far til barnet, skal retten heve saken. Erklæringen må skje etter reglene i barneloven § 4.

En farskapssak for retten kan også heves dersom den som er oppgitt som far bor i utlandet, og det ikke er mulig å samle tilstrekkelige opplysninger for å fastsette farskapet. Dersom den som er oppgitt som far bor i utlandet, følger det av forarbeidene at retten også kan legge vekt på om en norsk dom om farskap vil bli anerkjent i landet.

Ved vurderingen av om saken skal heves, skal retten også legge vekt på om partene har en større tilknytning til utlandet enn til Norge. Dersom barnets mor har tatt med seg barnet til utlandet og bosatt seg der, kan dette være et moment som tilsier at farskapssaken bør heves.

Heving av farskapssaken skjer ved kjennelse, som kan ankes til en overordnet domstol.

Barneloven § 26:


§ 26. Heving av saka

Retten kan heve saka i orskurd når

a) ein mann erklærer i samsvar med § 4 at han er far til barnet, eller
b) den oppgjevne faren bur i utlandet og det er uråd å få nok opplysningar til å fastsetje farskapen.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.