Barneloven § 28 a med lovkommentar

Barneloven § 28 a med lovkommentar

Barneloven § 28 a oppstiller særregler for gjenåpning i farskapssaker hvor DNA-analyse ikke har vært tilgjengelig.


Dersom DNA-analyse ikke var tilgjengelig da det ble avsagt dom i farskapssaken, kan en rettskraftig avgjørelse gjenåpnes. Reglene i tvisteloven §§ 31-3 til 31-6 setter ikke begrensinger for gjenåpning av farskapssaker i slike tilfeller.

Dersom det blir reist krav om at farskapssaken skal gjenåpnes, skal retten gi pålegg om blodprøve og DNA-analyse. Når resultatet av DNA-analysen er klar, kan retten avsi dom uten hovedforhandling, jf. barneloven § 25.

Tvistelovens regel om at gjenåpning må skje innen 10 år jf. tvisteloven § 31-6 andre ledd, gjelder ikke i farskapssaker.

Barneloven § 28 a:


§ 28 a. Særreglar om gjenopning

Dersom det ikkje låg føre ein DNA-analyse i saka, kan ei rettskraftig avgjerd krevjast gjenopna utan omsyn til vilkåra i tvisteloven​ §§ 31-3 til 31-6. Vert det kravd gjenopning, skal retten gje pålegg om blodprøve og DNA-analyse. Når DNA-analysen ligg føre, gjeld regelen i § 25 første stykket.

I andre farskapssaker gjeld ikkje fristen i tvisteloven § 31-6 andre stykket for å krevje gjenopning av saka.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.