Barneloven § 28 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 28a med lovkommentar

Barneloven § 28 a oppstiller særregler for gjenåpning i farskapssaker hvor DNA-analyse ikke har vært tilgjengelig.


Dersom DNA-analyse ikke var tilgjengelig da det ble avsagt dom i farskapssaken, kan en rettskraftig avgjørelse gjenåpnes. Reglene i tvisteloven §§ 31-3 til 31-6 setter ikke begrensinger for gjenåpning av farskapssaker i slike tilfeller.

Dersom det blir reist krav om at farskapssaken skal gjenåpnes, skal retten gi pålegg om blodprøve og DNA-analyse. Når resultatet av DNA-analysen er klar, kan retten avsi dom uten hovedforhandling, jf. barneloven § 25.

Tvistelovens regel om at gjenåpning må skje innen 10 år jf. tvisteloven § 31-6 andre ledd, gjelder ikke i farskapssaker.

Barneloven § 28 a:


§ 28 a. Særreglar om gjenopning

Dersom det ikkje låg føre ein DNA-analyse i saka, kan ei rettskraftig avgjerd krevjast gjenopna utan omsyn til vilkåra i tvisteloven​ §§ 31-3 til 31-6. Vert det kravd gjenopning, skal retten gje pålegg om blodprøve og DNA-analyse. Når DNA-analysen ligg føre, gjeld regelen i § 25 første stykket.

I andre farskapssaker gjeld ikkje fristen i tvisteloven § 31-6 andre stykket for å krevje gjenopning av saka.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!