Barneloven § 28 med lovkommentar

Barnelova paragraf 28 med lovkommentar

Barneloven § 28 oppstiller særlige regler ved anke av farskapssaker. 


Det følger av § 28 at alle som var parter i saken da den ble behandlet av tingretten, også er parter i ankesaken.

Dersom en mann som tidligere var part i saken er frikjent etter barneloven § 25, er han bare part i ankesaken dersom retten eller noen av de andre partene trekker ham inn i saken. Barneloven § 25 regulerer når domstolen kan avsi dom i farskapssaken uten hovedforhandling. Se Barneloven § 25 med lovkommentar for mer informasjon.

Hvis det kommer frem under ankesaken at noen andre enn de som er part i saken kan være barnets far, har retten to valgmuligheter. For det første kan retten gjøre han til part i prosesskrift. For det andre kan retten oppheve tingrettens dom, og sende saken til ny behandling i tingretten.

Barneloven § 28:


§ 28. Særreglar for ankesaker

Alle partane i saka på første rettssteget held fram å vere partar i ankesaka. Den som er frifunnen etter § 25 første stykket, er likevel berre part når retten eller nokon av dei andre partane dreg han inn i saka. Tyder opplysningar som kjem fram i ankesaka på at nokon annan kan vere faren, skal retten anten gjere han til part i prosesskrift eller oppheve dommen og sende saka til ny forhandling i tingretten.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!