Barneloven § 28 med lovkommentar

Barneloven § 28 med lovkommentar

Barneloven § 28 oppstiller særlige regler ved anke av farskapssaker. 


Det følger av § 28 at alle som var parter i saken da den ble behandlet av tingretten, også er parter i ankesaken.

Dersom en mann som tidligere var part i saken er frikjent etter barneloven § 25, er han bare part i ankesaken dersom retten eller noen av de andre partene trekker ham inn i saken. Barneloven § 25 regulerer når domstolen kan avsi dom i farskapssaken uten hovedforhandling. Se Barneloven § 25 med lovkommentar for mer informasjon.

Hvis det kommer frem under ankesaken at noen andre enn de som er part i saken kan være barnets far, har retten to valgmuligheter. For det første kan retten gjøre han til part i prosesskrift. For det andre kan retten oppheve tingrettens dom, og sende saken til ny behandling i tingretten.

Barneloven § 28:


§ 28. Særreglar for ankesaker

Alle partane i saka på første rettssteget held fram å vere partar i ankesaka. Den som er frifunnen etter § 25 første stykket, er likevel berre part når retten eller nokon av dei andre partane dreg han inn i saka. Tyder opplysningar som kjem fram i ankesaka på at nokon annan kan vere faren, skal retten anten gjere han til part i prosesskrift eller oppheve dommen og sende saka til ny forhandling i tingretten.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.