Barneloven § 29 a med lovkommentar

Barneloven § 29 a

Barneloven § 29 a oppstiller hvilke regler som gjelder i saker om slektskapsforhold for domstolene etter barneloven kapittel 4 A. Farskapssaker omfattes ikke av bestemmelsen, ettersom farskap reguleres av barneloven kapittel 4.


Det følger av § 29 a første ledd at reglene i kapittel 4 A gjelder i slektskapssaker for domstolene. En slektskapssak gjelder sak om slektskap i rett opp-eller nedadstigende linje. Farskap omfattes ikke.

Andre ledd setter begrensinger for hvilke krav som kan behandles sammen med slektskapssaken. Ander tvister kan bare behandles sammen med slektskapssaken dersom tvisten er et resultatet av slektskapet eller slektskapssaken. Dette kan for eksempel være krav om arv.

Reglene i domstolloven og tvisteloven gjelder for behandlingen av saker etter kapittel 4 A, med mindre noe annet følger av reglene i kapitlet. Da er det reglene i barneloven som gjelder.

Barneloven § 29 a:


 § 29 a. Verkeområdet og tilhøvet til allmenne rettargangsreglar

Reglane i dette kapitlet gjeld sak for domstolane om ein slektskap i rett opp- eller nedstigande line (slektskapssak), anna enn farskap.

I ei slektskapssak kan andre tvistar berre takast opp når dei følgjer av slektskapen eller slektskapssaka.

Reglane i domstolloven og tvisteloven gjeld så langt ikkje anna er sagt.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!