Barneloven § 29 a med lovkommentar

Barneloven § 29 a med lovkommentar

Barneloven § 29 a oppstiller hvilke regler som gjelder i saker om slektskapsforhold for domstolene etter barneloven kapittel 4 A. Farskapssaker omfattes ikke av bestemmelsen, ettersom farskap reguleres av barneloven kapittel 4.


Det følger av § 29 a første ledd at reglene i kapittel 4 A gjelder i slektskapssaker for domstolene. En slektskapssak gjelder sak om slektskap i rett opp-eller nedadstigende linje. Farskap omfattes ikke.

Andre ledd setter begrensinger for hvilke krav som kan behandles sammen med slektskapssaken. Ander tvister kan bare behandles sammen med slektskapssaken dersom tvisten er et resultatet av slektskapet eller slektskapssaken. Dette kan for eksempel være krav om arv.

Reglene i domstolloven og tvisteloven gjelder for behandlingen av saker etter kapittel 4 A, med mindre noe annet følger av reglene i kapitlet. Da er det reglene i barneloven som gjelder.

Barneloven § 29 a:


 § 29 a. Verkeområdet og tilhøvet til allmenne rettargangsreglar

Reglane i dette kapitlet gjeld sak for domstolane om ein slektskap i rett opp- eller nedstigande line (slektskapssak), anna enn farskap.

I ei slektskapssak kan andre tvistar berre takast opp når dei følgjer av slektskapen eller slektskapssaka.

Reglane i domstolloven og tvisteloven gjeld så langt ikkje anna er sagt.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.