Barneloven § 29 med lovkommentar

Barnelova paragraf 29 med lovkommentar

Barneloven § 29 oppstiller regler for hvem som skal bære domstolens utgifter i en farskapssak.


Domstolens utgifter i en farskapssak skal betales av det offentlige. Dette gjelder utgifter under selve rettssaken og under saksforberedelsen, som innhenting av opplysninger mv. Bestemmelsen tar først og fremst sikte på utgifter domstolen har ved innhenting av opplysninger. Dersom partene i saken har pådratt seg utgifter ved fremskaffing av opplysninger, kan utgiftene dekkes av § 29, hvis retten mener opplysningene var nødvendige.

I utgangspunktet dekkes ikke partenes utgifter til advokathjelp i farskapssaker. Dette er fordi det offentlige har plikt til å fastsette farskapet, og domstolsbehandlingen er ofte ikke like omfattende som ved andre sivile saker. En part kan likevel få innvilget fri sakførsel i en farskapssak etter reglene i lov om fri rettshjelp § 16 tredje ledd.

Forutsetningen er at parten har inntekt under kr 246 000,- og formue under kr 100 000,-. Dersom vedkommende er gift og har felles økonomi med sin ektefelle, er inntektsgrensen på kr 369 000,-. I tillegg til det økonomiske vilkåret må saken objektivt sett berøre søker i særlig sterk grad.

Barneloven § 29:


§ 29. Kostnaden med saka.

Staten ber den kostnaden som retten har med saka, også kostnaden med å få tak i opplysningar som retten finn naudsynte.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!