Barneloven § 3 med lovkommentar

Barneloven § 3 med lovkommentar

Barneloven § 3 oppstiller regler for hvem som skal regnes som barnets far og medmor når foreldrene er gifte.


Farskap

Den som er gift med moren på tidspunktet for fødselen, skal regnes som barnets far. Dette gjelder uavhengig av om moren var ugift eller gift med en annen mann på tidspunktet barnet ble unnfanget.

Medmorskap

Den kvinnen som var gift med barnets mor ved fødselen skal regnes som barnets medmor. Dette gjelder når barnet ble unnfanget ved assistert befruktning innenfor innenfor godkjent helsestell, og medmoren samtykket til assistert befruktning. Vilkåret om «godkjent helsestell» gjelder uavhengig av om befruktningen skjer i Norge eller i utlandet. Dersom befruktningen skjer i Norge, må virksomheten ha godkjenning etter reglene i bioteknologiloven § 7-1 jf. § 2-19.

Når foreldrene er separerte

Dersom foreldrene var separerte ved bevilling eller dom på tidspunktet for fødselen, gjelder ikke reglene om farskap og medmorskap i § 3.

Når mor er enke

Dersom ektefellen til barnets mor er død på tidspunktet for fødselen, skal de likevel regnes som far eller medmor, dersom moren kan ha blitt befruktet før ektefellen døde.

Barneloven § 3:


§ 3. Farskap eller medmorskap etter ekteskap

Som far til barnet skal reknast den mannen som mora er gift med ved fødselen.

Som medmor til barnet skal reknast den kvinna som mora er gift med ved fødselen når barnet er avla ved assistert befruktning innafor godkjent helsestell og med kvinna sitt samtykke til befruktninga. Ved assistert befruktning innafor godkjent helsestell i utlandet må identiteten til sædgiver vere kjent.

Var ektefellene ved fødselen separerte ved løyve eller dom, gjeld ikkje første og andre stykke.

Er mora enkje, skal ektefellen reknast som far eller medmor dersom mora kan ha blitt med barn før ektefellen døydde.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.