Barneloven § 32 med lovkommentar

Barnelova paragraf 32 med lovkommentar

Barneloven § 32 oppstiller selvbestemmelsesrett for unge i valg av utdanning og medlemskap i foreninger fra de fyller 15 år. Bestemmelsen medfører en utvidet rettighet for barnet til å treffe avgjørelser i eget liv innenfor rammene som bestemmelsen oppstiller. Samtidig begrenser § 32 foreldrenes rett til å bestemme over barnet på det aktuelle området. 


Bestemmelsen skal forstås slik at når barnet er 15 år og ferdig med grunnskolen, bestemmer barnet selv om hun eller han skal fortsette med videre utdanning eller gå ut i jobb. Foreldre kan derfor ikke bestemme at ungdommen skal gå på videregående skole, dersom ungdommen selv ikke ønsker det. Dersom ungdommen ønsker å begynne på videregående skole, bestemmer vedkommende selv hvilken linje hun heller han skal gå.

Bestemmelsen skal også forstås slik at foreldre på vegne av sine barn ikke kan bestemme at barnet må begynne å jobbe rett etter grunnskolen. Dette må også ses i sammenheng med at elever ved videregående skole kan få behovsprøvd utdanningsstipend basert på familiens økonomiske situasjon.

Videre har unge over 15 år rett til å bestemme om de skal melde seg inn eller ut av foreninger. Aksjeselskaper eller andre sammenslutninger med rent økonomisk formål, omfattes ikke av bestemmelsen. Foreninger med et ideelt formål, enten de er politiske, ideologiske eller religiøse omfattes av bestemmelsen. Det innebærer at unge som er fylt 15 år, kan melde seg inn og ut av trossamfunn dersom de ønsker det.

Bestemmelsen skal ikke forstås slik at barnet ikke skal få være med å bestemme i spørsmål om sin egen utdanning og medlemskap i foreninger før vedkommende fyller 15 år. Barn har rett til medbestemmelse i spørsmål om deres personlige forhold, og deres mening skal tillegges vekt i tråd med barnets alder og modenhet. Du kan lese mer om barns rett til selvbestemmelse i Barneloven § 31 med lovkommentar.

Barneloven § 32:


§ 32. Utdanning, medlemskap i foreiningar.

Barn som er fylt 15 år, avgjer sjølv spørsmål om val av utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreiningar.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!