Barneloven § 33 med lovkommentar

Barnelova paragraf 33 med lovkommentar

Etter barneloven § 33 skal barn gis stadig større selvbestemmelsesrett i eget liv frem til de fyller 18 år. Samtidig som barnet blir eldre og får økt selvbestemmelsesrett, avtar omfanget av foreldreansvaret, og foreldrenes rett til å bestemme over barnet i personlige forhold. Når barnet fyller 18 år har han eller hun full selvbestemmelsesrett.


På mange områder innen barnets liv har barnet selvbestemmelsesrett før barnet fyller 18 år. Selvbestemmelsesretten inntrer gradvis med barnets alder. Om selvbestemmelsesretten på et område har inntrådt, må vurderes ut fra hva slags typer avgjørelser det er snakk om.

Barnets rett til selvbestemmelse må ses i sammenheng med foreldrenes omsorgsansvar. Foreldrenes plikt til å yte omsorg for barnet går foran selvbestemmelsesretten, dersom barnet vil bli skadelidende dersom det selv får bestemme. For eksempel kan ikke foreldre la barnet bestemme at det ikke skal pusse tennene. Da forsømmer foreldrene sin omsorgsplikt, og kan ikke unnskylde seg med barnets rett til selvbestemmelse. Dette illustrerer at barnet skal gis økt selvbestemmelsesrett i eget liv, ut fra det som må anses som forsvarlig. Hvert barn bør vurderes individuelt, slik at noen barn kan gis større grad av selvbestemmelse i tidligere alder enn andre barn.

Det finnes andre lover enn barneloven som oppstiller særlige regler som gir barn selvbestemmelsesrett før de fyller 18 år. Dette gjelder blant annet retten til helsehjelp. Helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Det innebærer at unge over 16 år kan samtykke til helsehjelp, selv om foreldrene skulle motsette seg dette.  I enkelte tilfeller kan også barn fra 12 år samtykke til helsehjelp, uten at foreldrene får vite om dette. Det må da foreligge tungtveiende hensyn  som taler mot at de med foreldreansvar gis informasjon om behandlingen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4. Slike tungtveiende grunner kan være at barnet oppsøker helsehjelp, og det foreligger mistanke om overgrep fra en omsorgsperson.

Barnets rett til å velge utdanning og melde seg inn og ut av trossamfunn kan du lese i Barneloven § 32 med lovkommentar.

Unge som har fylt 15 år kan inngå arbeidsavtaler uten foreldrenes samtykke, jf. vergemålsloven § 10. Unge under 15 år kan også inngå arbeidsavtaler, men da må de ha samtykke fra verge. Verge for barnet vil som hovedregel være de samme som har foreldreansvaret for barnet – foreldrene. Unge kan alltid si opp en arbeidsavtale, uavhengig av alder.

Barneloven § 33:


§ 33. Barnet sin sjølvråderett

Foreldra skal gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det fyller 18 år.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!