Barneloven § 34 med lovkommentar

Barnelova paragraf 34 med lovkommentarer

Foreldre som er eller har vært gift, har felles foreldreansvar for sine barn. Dersom foreldrene separerer eller skiller seg, kan de avtale at de skal fortsette å ha foreldreansvaret sammen, eller at en av dem skal ha det alene. Dersom det oppstår tvist om hvem som skal ha foreldreansvaret for barna, fortsetter foreldrene å ha foreldreansvaret sammen, inntil det foreligger en rettsavgjørelse eller de kommer til enighet. Domstolene behandler hvert år en rekke saker om foreldreansvar.


Bestemmelsen gjelder kun for barn som ektefellene har sammen,  og gjelder uavhengig av om foreldrene fikk barna før eller etter de giftet seg. Dersom barna ble født før ektefellene giftet seg, må faren ha erklært farskap, jf. barneloven § 4. Under ekteskapet kan foreldrene ikke avtale at kun en av foreldrene skal ha foreldreansvaret for barna. De har dette i fellesskap, frem til de eventuelt avtaler noe annet ved et samlivsbrudd.

Dersom foreldrene separerer eller skiller seg, kan de velge å ha felles foreldreansvar for barna, eller at en av foreldrene skal ha det alene. Separasjon omfatter både faktisk og rettslig separasjon. Med faktisk separasjon menes at ektefellene ikke lenger lever sammen i et ekteskapslignende forhold, og har flyttet fra hverandre. Med rettslig separasjon menes at ektefellene er separert ved bevilling fra fylkesmannen.

Når kan foreldrene inngå avtale om foreldreansvaret og hva kan de avtale?

Foreldrene kan inngå avtale om foreldreansvaret fra det tidspunkt det foreligger et samlivsbrudd. Loven åpner for at de kan avtale at foreldreansvaret skal være felles, eller at en av dem skal ha det alene. Avtalen som foreldrene inngår, skal være til det beste for barnet, jf. bl. § 48. En avtale om foreldreansvar vil som oftest bli inngått samtidig med en avtale om hvor foreldrenes felles barn skal bo fast.

Det finnes noen begrensninger for hva foreldrene kan avtale. Foreldrene kan ikke avtale at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene, men at barna skal bo fast hos den andre. Foreldrene kan heller ikke avtale at noen andre enn dem skal overta foreldreansvaret for barna. De kan heller ikke avtale at den ene skal ha foreldreansvaret for barna, mens den andre skal være verge.

Foreldrene kan også inngå betingende avtaler. En betingende avtale innebærer at avtalen gjelder så lenge visse krav er oppfylt. Det kan for eksempel være at foreldrene skal fortsette å ha felles foreldreansvar, så lenge de bor i nærheten av hverandre. Betingelsene kan ikke være urimelige, og de skal ivareta hensynet til barnets beste. Dersom en av foreldrene ønsker en betinget avtale for å kontrollere den andre forelderen, er det usikkert om dette kan godtas. Loven åpner ikke for tidsbegrensede avtaler om foreldreansvar. Dersom en av foreldrene bryter avtalen, følger det av barneloven § 64 at de kan endre en avtale om foreldreansvar. Dersom de ikke blir enige, kan de reise sak for retten.

Dersom foreldrene inngår en avtale om foreldreansvar, bør dette gjøres skriftlig. Loven oppstiller ingen krav om at avtalen skal gjøres skriftlig. Dersom det på et senere tidspunkt oppstår konflikt om innholdet av avtalen, vil det være vanskelig å bevise hva foreldrene ble enige om, dersom den kun ble inngått muntlig.

Hva skjer hvis foreldrene ikke blir enige?

Dersom foreldrene ikke blir enige om hvem som skal ha foreldreansvaret for barna og bringer saken inn for retten, finnes det noen begrensninger for hva retten kan bestemme. Hvis foreldrene selv ikke ønsker felles foreldreansvar, kan retten ikke bestemme dette. Det skyldes at foreldrene i utgangspunktet anerkjenner at de ikke vil greie å samarbeide om barna, og felles foreldreansvar vil da ikke være til barnets beste. Retten kan heller ikke tilkjenne foreldreansvaret til en annen person enn foreldrene. Videre kan retten heller ikke bestemme at kun en av foreldrene skal ha foreldreansvar for barnet, men at barnet skal ha fast bosted hos den andre forelderen. Dette skyldes at det vil være vanskelig for personen som har den daglige omsorgen for barnet å treffe avgjørelser i barnets liv, når vedkommende ikke har de rettigheter og plikter som foreldreansvaret oppstiller.

Hva legger domstolene vekt på når de vurderer hvem som skal ha foreldreansvaret?

Når domstolen tar stilling til hvem som skal ha foreldreansvaret for et barn, er det hensynet til barnets beste som skal være utslagsgivende, jf. bl. § 48. Hva som vil være til det enkelte barns beste må vurderes konkret i hver enkelt sak. Det vil likevel være noen momenter som ofte vil gå igjen ved vurderingen av om foreldreansvaret bør være felles eller om en bør ha det alene.

 • Evner foreldrene å samarbeide om viktige spørsmål i barnets liv?
 • Er det praktisk mulig å utøve felles foreldreansvar ut fra partenes dagligliv, slik at barnet beholder kontakten med begge foreldrene?
 • Har én av foreldrene tilknytning til utlandet, og det er sannsynlig at vedkommende ønsker å flytte med barnet mot den andre foreldrenes ønske?
 • Hvor gammelt er barnet?
 • Hva ønsker barnet selv?

Momentene er ikke uttømmende, men vil ofte gå igjen når domstolen vurderer hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.

Hva skjer hvis ektefellene gjenopptar samlivet?

Dersom foreldrene avbryter separasjonen og fortsetter samlivet beholder de felles foreldreansvar for barna. Dersom de gjenopptar samlivet etter at skilsmissen er gjennomført, vil avtalen de ble enige om i forbindelse med samlivsbruddet fortsatt gjelde.

Barneloven § 34:


§ 34. Foreldreansvaret når foreldra er eller har vore gifte

Foreldre som er gifte, har foreldreansvaret saman for sams barn.

Foreldre som separerer eller skiller seg, kan avtale at dei skal ha foreldreansvaret saman eller at ein av dei skal ha det aleine. Inntil avtale eller avgjerd om foreldreansvaret ligg føre, har dei ansvaret saman.

Les også: Hvor ofte får mor foreldreansvaret aleine?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!