Barneloven § 38 med lovkommentar

Barnelova paragraf 38 med lovkommentar

Barneloven § 38 oppstiller regler for hvem som får foreldreansvaret for et barn dersom én eller begge foreldrene dør. 


Utgangspunktet etter bestemmelsen er at dersom foreldrene har felles foreldreansvar, og én av foreldrene dør, får gjenlevende forelder foreldreansvaret alene. Dersom barnet bodde sammen med begge foreldrene, men kun avdøde hadde foreldreansvar for barnet, får gjenlevende foreldreansvaret alene. Dersom barnet kun hadde samvær med gjenlevende forelder, uavhengig av samværets omgang, overføres ikke foreldreansvaret automatisk til samværsforelderen.

Når gjenlevende forelder er skyld i dødsfallet

Dersom gjenlevende forelder er siktet eller tiltalt for forsettelig å ha forvoldt den andre forelderens død, skal tingretten av eget tiltak fatte en midlertidig avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet. Dette gjelder både i de tilfeller hvor gjenlevende hadde foreldreansvaret fra før, og der gjenlevende bodde sammen med barnet, men ikke hadde del i foreldreansvaret. At retten også skal treffe midlertidig avgjørelse om foreldreansvaret der gjenlevende ikke hadde del i foreldreansvaret, er for å sikre at vedkommende i påvente av straffesaken ikke rekker å overføre foreldreansvaret til seg.

Hvem får foreldreansvaret hvis begge foreldrene dør?

Hvis begge foreldrene dør, er det retten som avgjør hvem som skal overta foreldreansvaret etter reglene i barneloven § 63. Dersom foreldrene før de døde har gitt uttrykk for hvem de ønsker skal overta foreldreansvaret ved et dødsfall, kan dette tas i betraktning. Ønsker fra de avdøde foreldrene er likevel ikke avgjørende for hvem som får foreldreansvaret for barnet. Retten skal overføre foreldreansvaret til den eller de som de anser som best skikket til å ivareta barnets interesser. Dette kan være et nært familiemedlem eller andre som kjenner barnet godt. Retten kan også bestemme at barnevernstjenesten skal overta foreldreansvaret for barnet. Dette kan være tilfellet hvis noen som kjenner barnet godt ønsker å overta den daglige omsorgen for barnet, men ikke selve foreldreansvaret. De som overtar den daglige omsorgen for barnet, får da status som fosterforeldre.

I Barneloven § 63 med lovkommentar kan du lese mer om rettens behandling av krav om foreldreansvar ved dødsfall.

Barneloven § 38:


§ 38. Foreldreansvar etter dødsfall

Døyr den eine av foreldra som har foreldreansvaret saman, får den attlevande foreldreansvaret aleine. Dersom den attlevande er sikta eller tiltala for forsettleg eller overlagt å ha valda at den andre er død, skal tingretten ta førebels avgjerd om foreldreansvaret etter reglane i § 60 a.

Bur barnet saman med begge foreldra og den eine av dei døyr, får den attlevande foreldreansvaret aleine, jamvel om berre den avdøde hadde foreldreansvar. Dette gjeld ikkje i høve der den attlevande er sikta, tiltala eller dømd slik det er omtala i første stykket andre punktum.

Fører dødsfall til at ingen lenger har foreldreansvaret for eit barn, skal namsmannen, lensmannen eller tingretten få opplysning om det i dødsfallsmeldinga. Tingretten skal ta avgjerd om foreldreansvaret etter reglane i § 63.

Andre enn foreldra kan krevje å få foreldreansvaret til barnet etter dødsfall etter reglane i § 63.

For den eller dei som får foreldreansvaret, gjeld reglane i kapitlet her og kapittel 6.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!