Barneloven § 39 med lovkommentar

Barneloven § 39 med lovkommentar

Barneloven § 39 oppstiller fremgangsmåten for hvordan foreldre skal registrere foreldreansvar for barnet. Bestemmelsen er primært aktuell for samboende foreldre, som skal registrere felles foreldreansvar, og fedre som ikke bor sammen med barnets mor, men som har inngått avtale om felles foreldreansvar. 


Når foreldre har inngått avtale om foreldreansvaret for felles barn, må de melde fra til folkeregistermyndigheten. Folkeregistermyndigheten er skatteetaten. Avtalen må sendes til folkeregistermyndigheten for å være gyldig. Det innebærer at hvis foreldrene ikke sender den inn, blir det ikke foretatt endringer i foreldreansvaret for barnet. Avtalen får virkning når den er meldt til folkeregistermyndigheten.

Foreldre som er samboere og registrert på samme adresse, får automatisk felles foreldreansvar. Dersom de er samboende, men ikke registrert på samme adresse må de sende inn avtale om felles foreldreansvar til folkeregistermyndigheten for at far skal få del i foreldreansvaret. I tillegg er det et krav at barnets far må ha erklært farskap, jf. bl. § 4.

En forutsetning for at foreldreansvaret kan registreres er at det gjelder felles barn og at avtalen er inngått i medhold av norsk rett.

Hvem kan få opplysninger fra folkeregistermyndigheten om foreldreansvaret?

Folkeregistermyndigheten har som den klare hovedregel taushetsplikt, jf. folkeregisterloven § 9-1 første ledd. Hvilke opplysninger som er unntatt fra bestemmelsen følger av andre ledd. Hvem som har foreldreansvaret for et barn er ikke unntatt fra taushetsplikten, og er derfor taushetsbelagt informasjon. Folkeregisterloven § 10-2 regulerer utlevering av taushetsbelagte opplysninger, og hvem slike opplysninger kan gis til.

Barneloven § 39:


§ 39. Melding om foreldreansvar mv.

Avtale eller norsk avgjerd om foreldreansvaret skal meldast til folkeregistermyndigheita. Avtale om foreldreansvar som ikkje er meldt til folkeregistermyndigheita, er ikkje gyldig. Dersom farskap eller medmorskap er fastsett, og foreldra er folkeregistrerte på same adresse her i landet eller erklærer i melding til folkeregistermyndigheita at dei bur saman her, skal folkeregistermyndigheita registrera at foreldra har foreldreansvaret saman.

Ei avtale etter første stykket må vere inngått i samsvar med norsk rett mellom foreldra og gjelde felles barn.

 

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.