Barneloven § 4 med lovkommentar

Barneloven paragraf 4 med lovkommentar

Barneloven § 4 oppstiller regler om erklæring av farskap og medmorskap, når forelderen ikke er gift med moren på tidspunkt for fødselen.


Erklæring av farskap

Dersom foreldrene ikke er gifte på tidspunktet da barnet ble født, kommer barneloven § 4 til anvendelse.

Far kan erklære farskap under svangerskapet eller etter at barnet ble født. Loven oppstiller flere alternative måter for erklæring av farskap. Erklæringen må være skriftlig.

 • Far kan erklære farskapet skriftlig i fødselsmeldingen, eller
 • ved personlig fremmøte for jordmor eller lege ved svangerskapskontroll,
 • folkeregistermyndigheten,
 • NAV eller en dommer, eller
 • norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet.

Farskap kan også erklæres i skjema fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet må sende skjemaet i rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det blir brukt en betryggende metode for å sikre at brevet er mottatt. Erklæringen er bare gyldig når den skrevet under av den barnets mor har oppgitt som far, eller når mor skriftlig har godtatt erklæringen.

Dersom barnets far er under 18 år, må de som har foreldreansvaret for ham, også skrive under på erklæringen om farskap.

Erklæring av medmorskap

Dersom barnet er født som følge av assistert befruktning, kan morens kvinnelige samboer erklære medmorskap etter reglene i § 4. Den assisterte befruktningen må ha skjedd innenfor godkjent helsestell, og morens kvinnelige samboer samtykket til assistert befruktning. Vilkåret om «godkjent helsestell» gjelder uavhengig av om befruktningen skjer i Norge eller i utlandet. Dersom befruktningen skjer i Norge, må virksomheten ha godkjenning etter reglene i bioteknologiloven § 7-1 jf. § 2-19.

Barneloven § 4:


§ 4. Erklæring av farskap eller medmorskap

Når farskap ikkje følgjer av reglane i § 3, kan faren erklære farskap under svangerskapet eller etter at barnet er født.

Faren skal erklære farskapen skriftleg anten i fødselsmeldinga, eller ved personleg frammøte for

a) jordmor eller lækjar ved svangerskapskontroll,
b) folkeregistermyndigheita,
c) tilskotsfuten, dommaren eller arbeids- og velferdsetaten, eller
d) norsk diplomatisk eller konsulær tenestemann, dersom faren er i utlandet.

Farskap kan òg erklærast ved retur av skjema frå Arbeids- og velferdsdirektoratet, jf. § 11 andre ledd. Arbeids- og velferdsdirektoratet må sende skjema i rekommandert brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er nytta ein betryggande metode for å sikre at skjemaet er mottatt. Erklæringa gjeld berre når ho er gjeven av den som mora har gjeve opp som far, eller når mora skriftleg har godteke erklæringa.

Er den som vil erklære farskapen under 18 år, må også dei som har foreldreansvaret for han, skrive under på erklæringa.

Er eit barn fødd etter assistert befruktning, kan moras kvinnelege sambuar erklære medmorskap etter reglane i paragrafen her. Den assisterte befruktninga må ha skjedd innafor godkjent helsestell, og moras kvinnelege sambuar må ha gjeve samtykke til befruktninga. Berre myndige personar kan gi slikt samtykke. Regelen i § 3 andre ledd andre punktum gjeld tilsvarande.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!