Barneloven § 40 med lovkommentar

Barnelova paragraf 40 med lovkommentar

Barneloven § 40 oppstiller regler som gjelder dersom en av foreldrene ønsker å flytte med barnet ut av landet, eller reise på utenlandsopphold med barnet. Foreldrenes rett til å flytte eller reise med barnet ut av landet, er forskjellige avhengig av om foreldrene har foreldreansvar for barnet eller ikke.


Foreldre som har foreldreansvaret alene

Dersom én av foreldrene har foreldreansvaret alene for barnet, kan ikke den andre forelderen motsette seg at vedkommende flytter utenlands med barnet. Forelderen som vil flytte, må varsle den andre forelderen senest tre måneder før flyttingen, jf. bl. § 42 a. Dersom den andre forelderen ikke ønsker at barnet skal flytte, må forelderen som vil flytte kreve mekling, jf. barneloven § 42 a. Dersom forelderen som ikke har del i foreldreansvaret ikke ønsker at barnet skal flytte, kan vedkommende reise sak for retten om å få del i foreldreansvaret, jf. bl. § 64 andre ledd jf. § 56.

Felles foreldreansvar

Har foreldrene felles foreldreansvar for barnet, må begge være enige dersom barnet skal flytte utenlands. Motsetter den ene forelderen seg flyttingen, vil flytting til utlandet regnes som en ulovlig bortføring etter barnebortføringsloven. Reglene gjelder uavhengig av hvilket land den ene forelderen ønsker å flytte til med barnet.

Det kan tenkes å oppstå spørsmål mellom foreldrene om det er snakk om flytting eller kun et lengre utenlandsopphold. Etter folkeregisterloven § 6-2 plikter alle som skal flytte eller oppholde seg i et land utenfor Norden i minst 6 måneder, å melde fra til skattekontoret før utreise. Dersom oppholdet er ment å vare i minst 6 måneder, vil det mest sannsynlig regnes som flytting i lovens forstand.

Bestemmelsen gjelder også hvis barnet skal flytte ut av landet alene for å studere eller bo hos slektninger.

Foreldre med felles foreldreansvar må også være enige dersom en av foreldrene ønsker å reise ut av landet med barnet for en lengre periode, men det ikke er snakk om flytting. Utenlandsopphold med barnet etter § 40 må ses i sammenheng med § 41 som regulerer retten til å reise på kortere utenlandsturer med barnet. Etter § 41 kan foreldre med foreldreansvar reise på «stuttare» utenlandsturer med barnet uten samtykke fra den andre forelderen. Etter § 40 kreves det samtykke hvis barnet skal på et lengre utenlandsopphold. Hva som regnes som et lengre utenlandsopphold er ikke presisert i loven. Det følger av forarbeidene at begrepet «opphald» i § 40 har en nedre grense mot «utenlandsferd» og en øvre grense mot «flytting ut av landet». Se Prop.102 LS (2014-2015) side 112.

Det finnes ikke et absolutt svar på hva som regnes som et lengre utenlandsopphold. Dette må ofte ses i sammenheng med formålet med utenlandsoppholdet. Det er lagt til grunn i rettspraksis at kortere utenlandsopphold kan være alt fra 4 uker til 3 måneder. Det kan derfor antas at et lengre utenlandsopphold vil være opphold som overstiger alt fra 1-3 måneder.

Dersom utenlandsoppholdet skal forlenges, endres eller barnet etterlates i landet, kreves det samtykke fra forelderen med foreldreansvar som er igjen i Norge. I tillegg må barnet samtykke dersom hun eller han er over 12 år.

Les om hvor ofte mor får foreldreansvaret her

Flytting eller utenlandsopphold med en forelder som ikke har foreldreansvar

Dersom barnet skal flytte til utlandet eller reise på et lengre utenlandsopphold med en forelder som ikke har foreldreansvar, må barn over 12 år samtykke. Forelderen kan derfor ikke ta med barnet ut av landet mot barnets vilje.

Flytting ved foreldretvist

Er foreldrene uenige om hvem som skal ha foreldreansvaret, om barnet skal flytte ut av landet, eller hvem barnet skal ha fast bosted hos, må barnet ikke flytte ut av landet før saken er avgjort av retten. Dette gjelder kun for flytting, er ikke til hinder for at barnet kan oppholde seg i utlandet for en lengre periode. Dersom én av foreldrene er bekymret for at barnet ikke vil komme tilbake som følge av den pågående foreldretvisten, kan retten ilegge barnet utreiseforbud.

Barneloven § 40:


§ 40. Flytting for barnet ut av landet og opphald utanfor landet

Har den eine av foreldra foreldreansvaret åleine, kan den andre ikkje setje seg imot at barnet flyttar ut av landet.

Dersom foreldra har foreldreansvaret saman, må begge samtykkje til at barnet skal flytte ut av landet eller ta opphald utanfor landet utover stuttare utanlandsferder, jf. § 41. Det same gjeld der eit avtalt opphald blir forlenga eller endra, til dømes der barnet blir etterlate.

Barn som er fylt 12 år, må samtykkje til ei avgjerd etter første og andre stykket dersom barnet flyttar eller tek opphald utan ein forelder med foreldreansvar.

Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvaret, flytting med barnet ut av landet, eller kven barnet skal bu fast saman med, må barnet ikkje flytte ut av landet før saka er avgjort.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!