Barneloven § 42 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 42a med lovkommentar

Barneloven § 42 a oppstiller en plikt for bostedsforelderen til å varsle samværsforelderen før flytting. Varselet må sendes senest tre måneder før flyttingen. Samværsforelderen skal varsles både ved flytting i Norge og ved flytting ut av landet. Plikten til å varsle gjelder uavhengig av om samværsforelderen har foreldreansvar for barnet eller ikke. 


Bostedsforelderen må varsle senest tre måneder før vedkommende skal flytte med barnet. Tidligere var fristen for å varsle ved flytting seks uker. Fristen ble endret for at foreldrene skulle få bedre tid til å komme til enighet om bosted for barnet ved mekling, eller få en midlertidig avgjørelse fra domstolen, før flyttingen ble gjennomført.

Dersom foreldrene er uenige om barnet skal flytte eller bli boende, må forelderen som ønsker å flytte, begjære mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige ved mekling, kan samværsforelderen reise sak for retten om foreldreansvar og fast bosted. Dersom sak ikke blir reist, kommer § 37 til anvendelse. Det følger av bestemmelsen at den som barnet bor hos fast, bestemmer hvor i landet barnet skal bo.

Barneloven § 42 a:


§ 42 a.Varsel og mekling før flytting

Dersom ein av foreldra vil flytte i Noreg eller ut av landet, og det er avtale eller avgjerd om samvær, skal den som vil flytte, varsle den andre seinast tre månader før flyttinga.

Er ikkje foreldra samde om flytting, må den av foreldra som vil flytte med barnet krevje mekling etter § 51.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!