Barneloven § 42 a med lovkommentar

Barneloven § 42 a med lovkommentar

Barneloven § 42 a oppstiller en plikt for bostedsforelderen til å varsle samværsforelderen før flytting. Varselet må sendes senest tre måneder før flyttingen. Samværsforelderen skal varsles både ved flytting i Norge og ved flytting ut av landet. Plikten til å varsle gjelder uavhengig av om samværsforelderen har foreldreansvar for barnet eller ikke. 


Bostedsforelderen må varsle senest tre måneder før vedkommende skal flytte med barnet. Tidligere var fristen for å varsle ved flytting seks uker. Fristen ble endret for at foreldrene skulle få bedre tid til å komme til enighet om bosted for barnet ved mekling, eller få en midlertidig avgjørelse fra domstolen, før flyttingen ble gjennomført.

Dersom foreldrene er uenige om barnet skal flytte eller bli boende, må forelderen som ønsker å flytte, begjære mekling. Dersom foreldrene ikke blir enige ved mekling, kan samværsforelderen reise sak for retten om foreldreansvar og fast bosted. Dersom sak ikke blir reist, kommer § 37 til anvendelse. Det følger av bestemmelsen at den som barnet bor hos fast, bestemmer hvor i landet barnet skal bo.

Barneloven § 42 a:


§ 42 a.Varsel og mekling før flytting

Dersom ein av foreldra vil flytte i Noreg eller ut av landet, og det er avtale eller avgjerd om samvær, skal den som vil flytte, varsle den andre seinast tre månader før flyttinga.

Er ikkje foreldra samde om flytting, må den av foreldra som vil flytte med barnet krevje mekling etter § 51.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.