Barneloven § 44 med lovkommentar

Barnelova paragraf 44 med lovkommentar

Barneloven § 44 oppstiller regler hvor hvordan kostnader foreldrene har ved samvær, skal deles mellom dem. Hovedregelen er at kostnadene skal fordeles etter størrelsen på foreldrenes inntekt, dersom de ikke blir enige om noe annet. Bestemmelsen gjelder ikke når barnet har delt fast bosted.


Hvilke kostnader skal deles mellom foreldrene?

Bestemmelsens første ledd regulerer hvilke kostnader som omfattes av bestemmelsen. For det første skal barnets kostnader ved reisen deles mellom foreldrene. Må barnet ta buss eller fly, er dette kostnader som foreldrene skal bære i fellesskap.

For det andre skal foreldrenes egne nødvendige utgifter ved henting og bringing til og fra samvær, deles mellom foreldrene. Foreldrene skal benytte rimeligste reisemåte.

For det tredje skal samværsforelderens kostnader deles likt mellom foreldrene, dersom samværsforelderen må reise til barnets vanlige bosted for samværet.

Kostnadene skal deles forholdsmessig etter størrelsen på foreldrenes inntekt. Bakgrunnen for dette er å sikre at barnet og samværsforelderen får gjennomført samvær, uavhengig av samværsforelderens økonomiske stilling. Regelen kan også ses som et utslag av foreldrenes gjensidige plikt til å sørge for at samvær blir gjennomført. Dersom samværsforelderen ikke har råd til å betale reisekostnader for å ha samvær med barnet, vil samværsretten bli illusorisk.

Hvordan beregnes reisekostnadene?

Reisekostnadene skal beregnes på samme måte som ved beregning av barnebidrag, jf. barneloven § 71 jf. bidragsforskriften.

Informasjon om beregning av barnebidrag kan du lese om i Barneloven § 71 med lovkommentar.

Unntak fra hovedregelen om fordeling av reisekostnader

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra hovedregelen om at reisekostnadene skal deles forholdsmessig etter foreldrenes inntekt. Forutsetningen er at særlige grunner gjøre det rimelig å fastsette en annen fordeling av reisekostnadene. Det er retten som kan bestemme en annen fordeling av reisekostnadene, dersom foreldrene selv ikke blir enige. En særlig grunn kan være at reisekostnadene er svært høye, og det er stor inntektsforskjell mellom foreldrene. Det kan da være rimelig at den som har høyest inntekt bærer en større andel av kostnadene, enn det som følger av bestemmelsens hovedregel.

I stedet for at retten behandler en sak om reisekostnader, kan saken behandles av fylkesmannen. Forutsetningen er at begge foreldrene samtykker. Dersom barnet har fylt 15 år, kan fylkesmannen behandle saken dersom én av foreldrene ønsker det. Vedtaket fylkesmannen treffer om utgiftsfordelingen, er et tvangsgrunnlag for utlegg. Det betyr at dersom én av foreldrene ikke betaler sin del av kostnadene, kan namsmannen inndrive pengene.

Dersom foreldrene har kommet til enighet om en fordeling av reisekostnadene ved avtale, kan de få fylkesmannen til å fastsette skriftlig at avtalen skal kunne tvangsfullbyrdes. Det innebærer at avtalen blir et tvangsgrunnlag for utlegg, og at pengene kan inndrives av namsmannen.

Barneloven § 44:


§ 44. Reisekostnader ved samvær

Reisekostnadene ved samvær skal delast mellom foreldra etter storleiken på inntektene deira der foreldra ikkje blir samde om noko anna. Kostnadene som skal delast, er kostnader til barnet si reise, foreldra sine nødvendige kostnader til reise i samband med å hente eller bringe barnet til samværet og samværsforelderen sine kostnader til eiga reise når samværet skjer der barnet bur.

Dersom særlege grunnar gjer det rimeleg, kan retten fastsetje ei anna fordeling av reisekostnadene. Er foreldra samde om det, kan sak om reisekostnadene i staden gå til fylkesmannen. Har barnet fylt 15 år, kan sak om reisekostnader gå til fylkesmannen jamvel om berre ein av foreldra ber om det. Reglane i § 64 gjeld tilsvarande. Fylkesmannen eller departementet sitt vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg.

Når begge foreldra ber om det, kan fylkesmannen fastsetje at ei skriftleg avtale om deling av reisekostnader skal kunne tvangsfullførast ved utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven​ kapittel 7.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!