Barneloven § 47 med lovkommentar

Barnelova paragraf 47 med lovkommentar

Barneloven § 47 regulerer rett til opplysninger om barnet for forelderen som ikke har foreldreansvaret for barnet. Bestemmelsen tydeliggjør også at foreldre som har felles foreldreansvar, har den samme retten til opplysninger om barnet.


Hvem har krav på opplysninger om barnet?

Foreldre med felles foreldreansvar har den samme retten til opplysninger om barnet. Dette gjelder uavhengig av om begge bor sammen med barnet eller ikke. Dette er fordi foreldreansvaret i seg selv gir rett på opplysninger om barnet.

Bestemmelsen gjelder mellom foreldrene, og forholdet til offentlige instanser. § 47 oppstiller en uttømmende liste over hvilke instanser en forelder uten foreldreansvar har krav på opplysninger fra. Dette er barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Om andre institusjoner skal gi opplysninger til en forelder uten foreldreansvar, blir opp til institusjonen selv å avgjøre.

Foreldrenes rett til opplysninger om barnet, gjelder med mindre skolen eller andre offentlige instanser har taushetsplikt overfor foreldrene. Dette kan for eksempel være i helsespørsmål hvor barnet har krav på at helsepersonell bevarer taushet om det barnet har betrodd vedkommende.

Foreldre skal gi opplysninger om barnet til hverandre. Dette gjelder både ved felles foreldreansvar og hvor én har foreldreansvaret alene.

Hvilke opplysninger har foreldre krav på?

Retten til opplysninger etter § 47 gjelder bare opplysninger om barnet. Det betyr at foreldre ikke kan bruke bestemmelsen til å skaffe informasjon om hverandre.

En forelder som ikke har foreldreansvaret for barnet, kan bli nektet å få opplysninger om barnet, dersom det vil være til skade for barnet. Dette gjelder særlig dersom det er grunn til å tro at vedkommende vil bruke opplysningene mot barnet. Bestemmelsen dekker også de tilfeller hvor opplysningene kan tenkes å bli brukt for å trakassere forelderen med foreldreansvaret.

Klageadgang ved avslag på opplysninger

Dersom skole eller andre offentlige instanser avslår krav om opplysninger fra foreldrene, er dette et enkeltvedtak som kan klages på til fylkesmannen. Klageretten gjelder både for foreldre med og uten foreldreansvar for barnet. En forelder kan ikke klage til fylkesmannen dersom det er en forelder som har nektet å gi opplysninger om barnet.

Miste retten til opplysninger om barnet

I særlige tilfeller kan fylkesmannen bestemme at den som ikke har foreldreansvaret for barnet, skal miste retten til å få opplysninger om barnet. Forelderen kan miste retten generelt, eller for en bestemt periode. Fylkesmannen kan også bestemme at forelderen skal miste retten til informasjon om en bestemt type opplysninger, eller fra én bestemt institusjon.

Tap av retten til opplysninger kan være aktuelt dersom forelderen tidligere har misbrukt retten, eller barnet og bostedsforelderen lever på sperret adresse.

Bestemmer fylkesmannen at forelderen skal miste opplysningsretten, er dette et enkeltvedtak som kan påklages til Barne- og likestillingsdepartementet.

Barneloven § 47:


§ 47. Rett til opplysningar om barnet

Foreldre som har foreldreansvar, har rett til opplysningar om barnet når dei bed om det. Har den eine av foreldra foreldreansvaret aleine, skal denne gje den andre opplysningar om barnet når det blir bede om det. Den andre har også rett til å få opplysningar om barnet frå barnehage, skule, helse- og sosialvesen og politi, om ikkje teieplikta gjeld andsynes foreldra. Slike opplysningar kan nektast gjeve dersom det kan vere til skade for barnet.

Avslag på krav om opplysningar etter første stykket tredje punktum kan påklagast til fylkesmannen. Foreldre med foreldreansvar har tilsvarande klagerett. Reglane i forvaltningslovakapittel VI gjeld så langt dei høver, jamvel om avslaget er gjeve av private.

I særlege høve kan fylkesmannen avgjere at den som ikkje har foreldreansvaret, skal tape opplysningsretten etter paragrafen her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!