Barneloven § 50 med lovkommentar

Barneloven § 50 med lovkommentar

Barneloven § 50 oppstiller taushetsplikt for tre grupper aktører som ofte er involverte i en foreldretvist. Dette gjelder meklere, sakkyndige og representant for barnet.


Hva skal det bevares taushet om?

Meklere, sakkyndige og representanter for barnet, skal bevare taushet om personlige forhold de får kunnskap om i forbindelse med sitt oppdrag i saken. Dette kan være personlige forhold om barnet eller foreldrene.

Meklere

Første ledd gjelder både for meklere på familievernkontoret som mekler før saken bringes inn for domstolen (utenomrettslig mekling), og mekling mellom foreldrene som er pålagt av retten.

Sakkyndige

Andre ledd pålegger taushetsplikt for sakkyndige som har oppdrag i saken etter barneloven § 61. Taushetsplikten i § 50 gjelder for sakkyndige som er oppnevnt av retten, og ikke for sakkyndige som er oppnevnt av en av partene.

Representant for barnet

En advokat eller annen person som retten har oppnevnt som representant for barnet, har taushetsplikt. Retten kan likevel oppheve taushetsplikten fra representanten, dersom representanten selv krever det. Utgangspunktet er at barnet har krav på at representanten bevarer taushet om opplysninger som barnet deler. Dersom representanten mener at det er opplysninger som retten bør vite om, kan retten oppheve taushetsplikten. Retten kan oppheve taushetsplikten generelt, eller bare for noen konkrete opplysninger.

Barneloven § 50:


§ 50. Teieplikt

Den som meklar etter § 51 og § 61 første stykket nr. 2 har teieplikt om det som kjem fram om personlege forhold i samband med oppdraget. Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer §§ 6, 7, 9 og 10 gjeld tilsvarande.

Den som gjer teneste etter § 61 første stykket nr. 1, 3, 4 eller 7 har teieplikt om det som kjem fram om personlege forhold i samband med oppdraget. Han kan utan hinder av teieplikta gje oppdragsgjevar dei opplysningar han har fått i samband med oppdraget. Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer §§ 6, 7, 9 og 10 gjeld tilsvarande.

Den som gjer tjeneste etter § 61 første stykket nr. 5 har teieplikt om det som kjem fram om personlege forhold i samband med oppdraget. Retten kan oppheve teieplikta etter krav frå advokaten eller representanten.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.