Barneloven § 53 med lovkommentar

Barneloven § 53 med lovkommentar

Barneloven § 53 oppstiller regler om fremmøte for foreldre som skal til mekling. Det er personlig fremmøte ved mekling, og som det klare utgangspunkt skal foreldrene møte til mekling samtidig. 


Hovedregelen er at begge foreldrene skal være tilstede samtidig under meklingen. I enkelte tilfeller kan mekleren gjøre unntak fra regelen om samtidig fremmøte.

Det følger av forarbeidene at separat mekling kan være formålstjenlig der en av foreldrene sitter i fengsel, eller lever på hemmelig adresse. Det kan også være aktuelt der styrkeforholdet mellom foreldrene er så skjevt at det er best at de møter hver for seg. På den måten for begge partene kommet til ordet, og lagt frem sine ønsker og sitt syn på saken.

I utgangspunktet skal ikke foreldrene møte sammen med en fullmektig. Mekleren kan i særlig tilfeller tillate at én eller begge partene møter med en fullmektig. Dersom en av foreldrene får tillatelse til å ta med en fullmektig til meklingen, bør den andre forelderen få beskjed om dette i god tid. Da kan den andre forelderen ta stilling til om hun eller han også ønsker å ha med seg en representant i møtet.

Det kan være hensiktsmessig at én eller begge av foreldrene får lov til å ta med seg en fullmektig, dersom de vil ha problemer med å legge frem sin side av saken på egenhånd.


§ 53. Frammøte

Foreldra skal møte personleg og samstundes til mekling. Den som meklar kan likevel avgjere at dei skal møte kvar for seg dersom det er tenleg. Meklaren kan i særlege høve gje løyve til at ein eller begge partar møter saman med ein fullmektig.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.