Barneloven § 54 med lovkommentar

Barneloven § 54 med lovkommentar

Barneloven § 54 oppstiller regler for når foreldre får utstedt meklingsattest, og hvor lenge den er gyldig. Foreldre med barn under 16 år, må ha meklingsattest dersom de ønsker å ta en sak om foreldreansvar, flytting til utlandet eller samvær til retten. Ektefeller med barn under 16 år må også ha meklingsattest for å få separasjons- eller skilsmissebevilling fra fylkesmannen. 


For at foreldrene skal få meklingsattest, må de møte til én times obligatorisk mekling hos en mekler. Det er kun forelderen som møter til obligatorisk mekling som får utstedt meklingsattest. Formålet med meklingen er å komme til enighet om en avtale om fast bosted og samvær for barnet.

Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, skal mekleren oppfordre dem til å mekle inntil tre timer. Partene kan få tilbud om ytterligere tre timer mekling, dersom mekleren tror partene vil kunne komme frem til en avtale.

Når foreldrene har møtt til den obligatoriske meklingstimen, får de utstedt en meklingsattest. Attesten er gyldig i seks måneder.

Rettsvirkninger av meklingsattesten

Den forelderen som har fått utstedt meklingsattest, kan søke om separasjon eller skilsmisse fra fylkesmannen. Vedkommende kan også reise sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær.

Ettersom meklingsattest kun er gyldig i seks måneder, må søknad om separasjon eller skilsmisse, eller saksanlegg for retten, skje innen seks måneder etter at meklingsattesten ble utstedt.

Barneloven § 54:


§ 54.Meklingsattest

Det skal skrivast ut meklingsattest når partane har møtt til ein times mekling hos ein meklar. Dersom foreldra ikkje er samde, skal dei verte oppfordra til å mekle i inntil tre timar. Dei kan få tilbod om mekling i ytterlegare tre timar dersom meklaren finn at dette kan føre til at partane kan kome fram til ein avtale. Meklingsattesten er gyldig i seks månader.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.