Barneloven § 55 med lovkommentar

Barneloven § 55 med lovkommentar

Etter barneloven § 55 kan fylkesmannen fastsette at en avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal kunne tvangsfullbyrdes. Forutsetningene er at foreldrene er enige, og at avtalen ivaretar hensynet til barnets beste. I tillegg må foreldrene legge frem gyldig meklingsattest.


Vilkår for å gi avtalen tvangskraft

Dersom begge foreldrene er enige, kan fylkesmannen bestemme at en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal kunne tvangsfullbyrdes etter reglene i barneloven § 65. I tillegg må foreldrene fremlegge gyldig meklingsattest, og avtalen foreldrene har blitt enige om må være til barnets beste. Fylkesmannen må vurdere om avtalens innhold og en eventuell tvangsfullbyrding av avtalen vil være til barnets beste.

Fylkesmannens kompetanse

Fylkesmannen kan enten gi avtalen tvangskraft, eller avslå begjæringen. Begge avgjørelser vil være et enkeltvedtak som foreldrene kan påklage til overordnet forvaltningsorgan som er Barne- og likestillingsdepartementet.

Dersom fylkesmannen mener det er nødvendig, bør sakkyndige, barneverntjenesten eller sosialtjenesten uttale seg før fylkesmannen avgjør spørsmålet.

Hvilken fylkesmann skal behandle begjæringen?

Foreldrene må sende begjæringen inn til fylkesmannen der barnet har sitt alminnelige verneting. Hvor barnet har sitt alminnelige verneting, følger av tvisteloven § 4-4 andre ledd. Barnet har alminnelig verneting i den rettskrets der barnet bor.

Hvilke rettsvirkninger har en avtale med tvangskraft?

En avtale med tvangskraft kan gjennomføres ved tvang, mot en av foreldrenes vilje. Tvangsmidlene som kan brukes for å gjennomføre avtalen, følger av barneloven § 65. Du kan lese mer om tvangsgjennomføring i Barneloven § 65 med lovkommentar.

Dersom foreldrene inngår en ny avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær, bortfaller avtalen med tvangskraft. Dersom foreldrene kun foretar mindre revideringer, må det vurderes konkret om den resterende delen av avtalen fremdeles skal gjelde som tvangsgrunnlag.

Barneloven § 55:


§ 55. Vedtak om tvangskraft for avtaler

Når begge foreldra ber om det, kan fylkesmannen fastsetje at ei skriftleg avtale om foreldreansvar, bustad og samvær skal kunne tvangsfullførast etter reglane i § 65. Vilkåret er at avtala først og fremst rettar seg etter det som er best for barnet. Trengst det, bør sakkunnige, barneverntenesta eller sosialtenesta uttale seg før fylkesmannen avgjer spørsmålet.

Eit vilkår for å bringe ei sak inn for fylkesmannen etter første stykket er at foreldra kan leggje fram gyldig meklingsattest.

Saka må bringast inn for den fylkesmannen der barnet har alminneleg verneting på den tida saka vert reist.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.