Barneloven § 56 med lovkommentar

Barnelova paragraf 56 med lovkommentar

Barneloven § 56 oppstiller regler for hvem som kan anlegge sak om foreldreansvar, fast bosted og samvær for domstolen, og vilkårene for å reise sak.


Foreldre kan reise sak

Det følger av bestemmelsens første ledd, at dersom foreldrene er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast sammen med, eller samvær, kan hver av foreldrene reise sak for retten.

Bestemmelsen vil kunne være aktuell dersom det oppstår et samlivsbrudd mellom partene. Dette betyr at foreldre som er gifte og lever sammen, ikke kan reise sak etter § 56.

En forelder som har foreldreansvar for barnet kan også reise sak om flytting med barnet til utlandet. En forelder som ikke har foreldreansvar for barnet, kan reise sak om flytting med barnet til utlandet, samtidig som vedkommende reiser sak om foreldreansvar. Det regnes som flytting ut av landet dersom barnet endrer sitt vanlige bosted. Hva som skal anses som et barns vanlige bosted, kan du lese om i Barneloven § 82 med lovkommentar.

Retten kan bare bestemme at barnet skal flytte ut av landet med en forelder som har foreldreansvar for barnet. Retten kan ikke bestemme at barnet skal flytte til utlandet med en tredjeperson eller alene.

Andre enn som kan reise sak

Andre enn foreldrene som har fått foreldreansvar for barnet, eller samværsrett med barnet, kan reise sak etter § 56. En forutsetning er at vilkårene i §§ 45 eller 63 er oppfylte. Bestemmelsen oppstiller ikke vilkår om at partene må være uenige for å kunne reise sak, slik det gjør for foreldre etter første ledd.

Gyldig meklingsattest

For å reise sak etter § 56, må foreldrene legge frem gyldig meklingsattest. Meklingsattesten må være gyldig på det tidspunkt stevning ble sendt til retten. Kravet om gyldig meklingsattest, gjelder kun for foreldre som vil reise sak, og ikke for andre som oppfyller vilkårene i §§ 45 eller 63.

Dersom foreldrene reiser sak uten å legge frem gyldig meklingsattest, skal retten avvise saken.

Barneloven § 56:


§ 56. Vilkår for å reise sak

Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvar, kven barnet skal bu fast saman med, eller samvær, kan kvar av dei reise sak for retten. Sak om flytting med barnet ut av landet kan reisast av forelder med foreldreansvar eller av forelder som samstundes reiser sak om foreldreansvar. Andre enn foreldra kan reise sak når vilkåra etter §§ 45 eller 63 er oppfylde.

Eit vilkår for å reise sak etter første stykket er at foreldra kan leggje fram gyldig meklingsattest.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!