Barneloven § 57 med lovkommentar

Barneloven § 57 med lovkommentar

Barneloven § 57 angir hvor en sak etter barneloven § 56 må reises. 


Verneting der barnet har bopel

Hovedregelen er at en foreldretvist skal reises der barnet har alminnelig verneting på tidspunktet saken blir reist. Barn har alminnelig verneting der det har bopel, jf. tvisteloven § 4-4 andre ledd. Barnet har bopel der barnet faktisk bor til vanlig. Tidspunktet for når saken reises, er når stevning kommer inn til domstolen.

Dersom barnet har delt fast bosted, har barnet bopel begge steder. Dersom foreldrene bor i forskjellige rettskretser, kan foreldrene velge i hvilken rettskrets de vil anlegge sak.

Når søsken ikke har samme bopel

Dersom foreldretvisten gjelder søsken som har forskjellige alminnelige verneting, kan saken anlegges der ett av barna har verneting. Det innebærer at den av foreldrene som sender stevning til retten, kan velge hvilken domstol saken skal anlegges ved.

Oslo tingrett

Dersom barnet bor på sperret adresse, eller der er søkt om eller gitt tillatelse til å gi barnet fiktiv identitet, har Oslo tingrett verneting i saken. Formålet bak regelen er å hindre at barnets bosted blir avslørt. Oslo tingrett er ikke tvunget verneting, men gir den trusselutsatte forelderen mulighet til å velge mellom barnets alminnelige verneting og Oslo tingrett.

Når sak reises ved feil verneting

Dersom stevningen blir sendt til feil domstol, skal domstolen som mottar stevningen oversende saken til domstolen som har verneting i saken. De skal ikke avvise saken. Dersom det er flere stedlige kompetente domstoler i saken, for eksempel fordi det er søsken i saken som ikke har samme bopel, kan saksøker velge hvilken domstol saken skal overføres til. Dette følger av tvisteloven § 4-7 første ledd.

Barneloven § 57:


§ 57. Kvar sak skal reisast

Sak etter § 56 må reisast for den domstolen der barnet har alminneleg verneting på den tida saka vert reist. Dersom saka gjeld søsken med ulikt alminnelig verneting, kan felles sak for barna reisast der eitt av barna har alminneleg verneting. Dersom barnet bur på sperra adresse, jf. lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering med forskrifter, eller det er søkt om eller gjeve løyve til å nytte fiktive personopplysningar for barnet, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14 a, kan saka reisast for Oslo tingrett.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.