Barneloven § 58 med lovkommentar

Barnelova paragraf 58 med lovkommentar

Barneloven § 58 oppstiller krav til innholdet i stevningen og tilsvaret i en foreldretvist. Bestemmelsen erstatter de alminnelige reglene om stevning og tilsvar i tvisteloven. 


Hva er en stevning og hva skal den inneholde?

Stevningen er dokumentet saksøker sender inn til domstolen, når vedkommende ønsker å reise sak for retten.

Stevningen skal inneholde navn og adresse til foreldrene og barna. Det skal fremgå av stevningen om tvisten gjelder foreldreansvar, fast bosted for barnet eller samvær. Stevningen skal inneholde en redegjørelse for bakgrunnen for uenigheten mellom foreldrene. Tilslutt skal stevningen inneholde saksøkers påstand. Saksøkers påstand er det utfallet saksøker ønsker at saken skal få etter retten har behandlet saken. I tillegg må saksøker legge ved gyldig meklingsattest.

Dersom forelderen som reiser sak ikke har bistand av en advokat, kan vedkommende fylle ut stevningen på et godkjent skjema. Skjemaet er utformet slik at det oppfyller vilkårene til stevning i § 58.

Når stevningen er sendt inn til retten, skal retten forkynne stevningen for saksøkte.

Hva er et tilsvar og hva skal den inneholde?

Tilsvaret er den saksøkte forelderens svar på stevningen som blir sendt inn til domstolen av saksøker.

Når forelderen som er saksøkt i saken får stevningen forkynt for seg, skal hun eller han sende et tilsvar. I tilsvaret skal forelderen som er saksøkt redegjøre for hva foreldrene er uenige om. Saksøkte skal også gjøre rede for sitt syn på saken. Tilsvaret skal videre inneholde saksøktes påstand i saken.

Les om klage over arealsvikt etter kjøp av bolig og eiendom.

Dersom saksøkte ikke har bistand av en advokat, kan tilsvaret fylles ut på et godkjent skjema. Bakgrunnen for at foreldrene kan bruke skjema for å sende stevning og tilsvar, er for å senke terskelen for å ta kontakt med retten uten advokathjelp.

Barneloven § 58 oppstiller ingen frist for tilsvaret. Det innebærer at den alminnelige regelen i tvisteloven kommer til anvendelse. Etter tvisteloven § 9-3 første ledd skal saksøkte sende tilsvaret senest tre uker etter stevningen ble forkynt.

Retten skal sørge for sakens opplysning

Stevningen og tilsvaret danner som et utgangspunkt rammene for saken. Dersom retten mener det er behov for flere opplysninger i saken, kan de be om en nærmere utredning av forholdene i saken fra foreldrene.

Barneloven § 58:


§ 58. Stemnemål og tilsvar

Stemnemålet skal innehalde namn og adresse til foreldra og barna, og skal vise om usemja gjeld foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast eller samværet, og gje ei kort utgreiing om grunnlaget for usemja og saksøkjarens påstand. Meklingsattest skal leggjast ved. Stemnemålet kan setjast fram på godkjent skjema.

Retten skal forkynne stemnemålet for saksøkte. Tilsvaret skal gjere greie for kva for tvistepunkt det er usemje om, og gje ei kort utgreiing om korleis saksøkte ser på saka. I tillegg må tilsvaret innehalde den saksøktes påstand. Tilsvaret kan setjast fram på godkjent skjema.

Retten kan be om nærare utgreiing av saka frå partane dersom det trengst for å få saka godt nok opplyst.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!