Barneloven § 59 med lovkommentar

Barneloven § 59 med lovkommentar

Barneloven § 59 oppstiller regler for hvordan en foreldretvist skal behandles for domstolene. Bestemmelsen skal legge til rette for at foreldretvister blir prioritert i domstolsapparatet. Det er som regel viktig at foreldretvister avgjøres raskt av hensyn til barnet.


Domstolens saksbehandling i foreldretvister

Det følger av bestemmelsens første ledd at dommeren skal påskynde saken så mye som mulig. Det innebærer at saken skal behandles så raskt det lar seg gjøre, innenfor grensene av det som er forsvarlig ut fra hensynet til sakens opplysning, og til det beste for barnet. Det vil som regel være til barnets beste at saken får en rask avklaring, slik at barnet slipper å leve i usikkerhet over en lengre periode.

Det følger av forarbeidene at det bør være en målsetning at saksbehandlingstiden frem mot hovedforhandling, ikke overstiger tre til fire måneder. Dersom saken er klar til behandling før det er gått tre til fire måneder, bør hovedforhandlingen fremskyndes. Hovedforhandlingen er selve rettssaken.

Dommerens rolle

Det følger av bestemmelsens andre ledd at dommeren på et hvert trinn i saken skal vurdere muligheten for et forlik mellom partene. Dommeren skal legge til rette for dette. Forarbeidene gir uttrykk for at dommeren har en plikt til å legge til rette for forlik mellom partene underveis i saken. Det presiseres videre at partene ikke skal presses til å inngå forlik.

I Ot.prp.nr.29 (2002-2003) side 87 står følgende om dommerens rolle ved foreldretvister for domstolen:

Dommeren må altså i disse sakene foreta en balansegang mellom det å påvirke partene til å inngå forlik, og det å respektere de parter som ønsker dom i saken. Hovedpoenget med bestemmelsen er at dommeren har en aktivitetsplikt med hensyn til å undersøke mulighetene for og legge til rette for samarbeidsløsninger.

Domsavsigelse

Etter hovedforhandlingen er avsluttet bør retten avsi dom så raskt som mulig, og senest to uker etter avsluttet hovedforhandling, jf. tvisteloven § 19-4 femte ledd. Det følger imidlertid av forarbeidene til barneloven at domsavsigelse bør skje innen én uke etter avsluttet hovedforhandling.

Forholdet til domstolloven og tvisteloven

Med mindre noe annet følger av reglene i barneloven, kommer reglene i domstolloven og tvisteloven til anvendelse ved rettens behandling av saken. Dersom noe er uttrykkelig regulert i barneloven, går bestemmelsen ved motstrid foran reglene i tvisteloven og domstolloven.

Barneloven § 59:


§ 59. Sakshandsaminga

Dommaren skal påskunde saka så mykje som mogeleg.

Dommaren skal på kvart trinn i saka vurdere om det er mogeleg å oppnå forlik mellom partane, og leggje tilhøva til rette for det.

Domstolloven og tvisteloven gjeld for retten si handsaming av saker etter kapitlet her, så langt ikkje anna følgjer av reglane her.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.