Barneloven § 6 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 6a med lovkommentar

Barneloven § 6 a oppstiller en rett for barnet til å få kunnskap om sin biologiske far.


Når barnet fyller 18 år, har han eller hun rett til å skaffe seg opplysninger om hvem som er den biologiske faren. Barnets rett til kunnskap om hvem som er biologisk far, påvirker ikke det juridiske farskapet etter barneloven §§ 3 eller 4.

Barnet kan kreve at Arbeid- og velferdsdirektoratet pålegger noen å levere en egnet prøve til DNA-analyse. Barnet har rett til å få vite resultatet av analysen. Dersom noen ikke følger pålegget om å levere prøve til DNA-analyse, kan retten treffe vedtak om vedkommende skal hentes av politiet for å avlegge DNA-prøve, jf. § 24 tredje ledd.

Det følger av forarbeidene, Prop.105 L (2012-2013) side 53, at for at barnet skal kunne kreve at Arbeids- og velferdsetaten pålegger prøve for DNA-analyse, må det være noen holdepunkter for at mannen er biologisk far. Begjæringer som fremmes i sjikanehensikt må kunne avvises.

§ 6 a kommer ikke til anvendelse der barnet er adoptert, og biologisk far er ukjent.

Barneloven § 6 a:


§ 6 a. Barnet sin rett til å få kunnskap om sin biologiske far

Barnet har frå det fyller 18 år rett til å skaffe seg kunnskap om kven som er den biologiske faren, jf. andre stykket, utan at dette endrar farskapen.

Barnet kan krevje at Arbeids- og velferdsdirektoratet gjev pålegg om å levere eigna prøve til DNA-analyse etter § 11 første stykket, og har rett til å få vite resultatet av analysene. Dersom nokon ikkje rettar seg etter pålegget, kan retten gjere vedtak etter § 24 tredje stykket.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om gjennomføring av reglane i paragrafen her.

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!