Barneloven § 6 med lovkommentar

Barnelova paragraf 6 med lovkommentar

Barneloven § 6 oppstiller regler om endring av fastsatt farskap for domstolene. Det er kun endring av farskap som følge av ekteskap eller erkjennelse som omfattes av bestemmelsen. 


Barnet, begge foreldrene eller en tredjeperson som mener han er far til et barn som allerede har en registrert far, kan reise sak for domstolene om farskap. Det er kun den personkrets som er angitt i bestemmelsen som kan reise sak om endring av fastsatt farskap. Loven oppstiller ingen frist for når endringssak må reises for domstolene.

Dersom barnet er under 18 år, er det vergen som må reise sak på vegne av barnet. Dersom barnet har fylt 15 år, må barnet samtykke for at vergen skal kunne reise sak om endring av farskap.

I enkelte tilfeller kan Arbeids- og velferdsdirektoratet reise sak om endring av farskap. Forutsetningen er at særlige grunner taler for det.

Barneloven § 6:


§ 6. Endring av farskap etter §§ 3 og for domstolane

Barnet, kvar av foreldra og tredjemann som meiner han er far til eit barn som allereie har ein far, kan alltid reise sak for domstolane om farskap etter ekteskap eller erklæring. Er barnet mindreårig, vert saka reist av oppnemnd verje. Er barnet fylt 15 år, kan verja ikkje reise sak utan samtykke frå barnet. Når særlege grunnar taler for det, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet reise saka.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!