Barneloven § 6 med lovkommentar

Barneloven § 6 med lovkommentar

Barneloven § 6 oppstiller regler om endring av fastsatt farskap for domstolene. Det er kun endring av farskap som følge av ekteskap eller erkjennelse som omfattes av bestemmelsen. 


Barnet, begge foreldrene eller en tredjeperson som mener han er far til et barn som allerede har en registrert far, kan reise sak for domstolene om farskap. Det er kun den personkrets som er angitt i bestemmelsen som kan reise sak om endring av fastsatt farskap. Loven oppstiller ingen frist for når endringssak må reises for domstolene.

Dersom barnet er under 18 år, er det vergen som må reise sak på vegne av barnet. Dersom barnet har fylt 15 år, må barnet samtykke for at vergen skal kunne reise sak om endring av farskap.

I enkelte tilfeller kan Arbeids- og velferdsdirektoratet reise sak om endring av farskap. Forutsetningen er at særlige grunner taler for det.

Barneloven § 6:


§ 6. Endring av farskap etter §§ 3 og for domstolane

Barnet, kvar av foreldra og tredjemann som meiner han er far til eit barn som allereie har ein far, kan alltid reise sak for domstolane om farskap etter ekteskap eller erklæring. Er barnet mindreårig, vert saka reist av oppnemnd verje. Er barnet fylt 15 år, kan verja ikkje reise sak utan samtykke frå barnet. Når særlege grunnar taler for det, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet reise saka.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.