Barneloven § 61 a med lovkommentar

Barneloven § 61 a med lovkommentar

Barneverntjenesten kan, uavhengig av taushetsplikten, gi retten opplysninger i en foreldretvist for domstolen. 


Barneverntjenesten har som det klare utgangspunkt taushetsplikt om personlige forhold de får kjennskap til. § 61 a fritar barnevernet fra taushetsplikten i en sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær.

Begrunnelsen for at barneverntjenesten er fritatt for taushetsplikten, er nærmere presisert i forarbeidene, jf. Prop.85 (2012-2013). Ansatte i barnevernet kan ha opplysninger om barnet og familien som kan være av vesentlig betydning for sakens opplysning. Barneverntjenestens oppgave vil være å bidra til sakens opplysning ut fra kjennskap til barnet og familien. Vitneforklaringer fra ansatte i barnevernet vil ivareta dette.

Barneloven § 61 a:


§ 61 a. Fritak for teieplikt for barnevernstenesta

Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter barnevernloven § 6-7 gi opplysningar til domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og samvær.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.