Barneloven § 61 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 61a med lovkommentar

Barneverntjenesten kan, uavhengig av taushetsplikten, gi retten opplysninger i en foreldretvist for domstolen. 


Barneverntjenesten har som det klare utgangspunkt taushetsplikt om personlige forhold de får kjennskap til. § 61 a fritar barnevernet fra taushetsplikten i en sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær.

Begrunnelsen for at barneverntjenesten er fritatt for taushetsplikten, er nærmere presisert i forarbeidene, jf. Prop.85 (2012-2013). Ansatte i barnevernet kan ha opplysninger om barnet og familien som kan være av vesentlig betydning for sakens opplysning. Barneverntjenestens oppgave vil være å bidra til sakens opplysning ut fra kjennskap til barnet og familien. Vitneforklaringer fra ansatte i barnevernet vil ivareta dette.

Barneloven § 61 a:


§ 61 a. Fritak for teieplikt for barnevernstenesta

Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter barnevernloven § 6-7 gi opplysningar til domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og samvær.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!