Barneloven § 62 med lovkommentar

Barnelova paragraf 62 med lovkommentar

Barneloven § 62 regulerer partenes ankemuligheter over de tiltak som dommeren har bestemt etter § 61.


Lovens hovedregel er at det ikke kan ankes over dommerens valg av tiltak etter § 61 første ledd. Begrunnelsen for dette er at valg av tiltak som regel er svært skjønnsmessige. Kjennskap til partene og saken er nødvendig for å treffe en hensiktsmessig avgjørelse om valg av tiltak. Ankeinstansen vil ofte ikke ha den samme kjennskapen til partene og saken, som dommeren i tingretten har.

Bestemmelsen oppstiller to unntak fra hovedregelen om at tiltak etter § 61 ikke kan ankes. Det første unntaket gjelder dersom retten har nektet å oppnevne sakkyndig i saken etter § 61 første ledd nr. 3. Det andre unntaket er dersom retten har nektet å innhente opplysninger fra barneverntjenesten eller sosialtjenesten etter § 61 første ledd nr. 6.

Det kan kun ankes dersom retten har nektet å iverksette tiltak etter § 61 første ledd nr. 3 og 6. Man kan derfor ikke anke dersom retten har bestemt at det skal iverksettes tiltak etter bestemmelsene.

Selv om det ikke står uttrykkelig i bestemmelsen, kan det alltid ankes over habilitet, valg av oppnevning av personer og mandatet den sakkyndige får fra domstolen.

Barneloven § 62:


§ 62. Anke over avgjerder under saksførebuinga

Rettens val av tiltak etter § 61 første stykket kan ikkje ankast. Unntak gjeld for avgjerd om å nekte å oppnemne sakkunnig etter § 61 første stykket nr. 3 og avgjerd om å nekte å innhente fråsegner som nemnd i § 61 første stykket nr. 6.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!