Barneloven § 64 med lovkommentar

Barnelova paragraf § 64 med lovkommentar

Barneloven § 64 oppstiller rettslig grunnlag for at foreldre kan endre en avtale eller avgjørelse om foreldreansvaret, hvem barnet skal bo fast hos, og om samværsretten. Bestemmelsen oppstiller også regler for hva som skjer dersom foreldrene ikke blir enige om å endre en avtale eller avgjørelse. 


Endring av avtale om foreldreansvaret, fast bosted og samværsretten

Utgangspunktet etter bestemmelsen er at foreldrene står fritt til å endre en allerede inngått avtale eller avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Når foreldrene ikke blir enige

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan de begge reise sak for retten, jf. § 56. Domstolene står fritt til å endre en avtale som foreldrene har inngått seg i mellom.

Dersom det foreligger dom, rettsforlik eller avtale med tvangskraft jf. bl. § 55, kan retten kun endre avgjørelsen dersom særlige grunner taler for det.

Dersom det er kort tid siden partene inngikk rettsforlik i saken, kan dette være en særlig grunn som gjør at retten ikke bør behandle saken på nytt. Videre kan det være en særlig grunn dersom bostedsforelderen ikke innretter seg etter samværsordningen som retten har bestemt i en tidligere dom. Dette følger av rettspraksis.

Dersom retten mener at det ikke foreligger særlig grunn til å endre en avtale, dom eller rettsforlik med tvangskraft, kan retten avgjøre saken uten hovedforhandling.

Midlertidig avgjørelse etter § 60 kan endres på samme måte av den domstolen som behandler hovedsaken. Dersom det er truffet midlertidig avgjørelse etter § 60 a, kan avgjørelsen endres på samme måte av domstolen som traff den midlertidige avgjørelsen. En sak om midlertidig avgjørelse etter § 60 a, kan reises av gjenlevende forelder eller andre.

Dersom én av foreldrene har flyttet med barnet mot den andres vilje, kan den andre forelderen reise ny sak for retten.

Barneloven § 64:


§ 64. Endring av avtale eller avgjerd om foreldreansvaret o.l.

Foreldra kan gjere om avtale eller avgjerd om foreldreansvaret, om kven barnet skal bu hos fast og om samværsretten.

Vert foreldra ikkje samde, kan kvar av dei reise sak for retten, jf. § 56. Dom, rettsforlik og avtale med tvangskraft kan likevel berre endrast når særlege grunnar talar for det. Førebels avgjerd etter § 60 kan endrast på same vilkår av den domstolen som har hovudsaka. Førebels avgjerd etter § 60 a kan endrast på same vilkår av den domstolen som tok førebels avgjerd, og slik sak kan reisast av den attlevande eller andre. Dersom ein av foreldra har flytta med barnet utan at foreldra var samde, kan den andre av foreldra reise ny sak for retten.

Dersom det er openbert at det ikkje ligg føre slike særlege grunnar som nemnt i andre stykket, kan retten avgjere saka utan hovudforhandling.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!