Barneloven § 65 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 65a med lovkommentar

Barneloven § 65 a gir retten mulighet til å oppnevne mekler eller annen sakkyndig som kan mekle mellom partene før de iverksetter tvangsfullbyrdelse av en avtale eller rettsavgjørelse om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Formålet med meklingen er å få foreldrene til å oppfylle pliktene sine etter avtalen frivillig.


Selv om foreldrene har inngått en avtale som har tvangskraft, eller det foreligger dom med tvangskraft, kan retten bestemme at foreldrene skal møte til mekling før avtalen eller dommen tvangsfullbyrdes. Formålet med § 65 a er å dempe konfliktnivået mellom foreldrene, ved å gi de en mulighet til å oppfylle pliktene de har etter avtalen eller dommen. Det følger av forarbeidene at det er en målsetning å styrke samarbeidet mellom foreldre i delte familier slik at konflikter kan løses uten bruk av domstolene.

Retten kan oppnevne en sakkyndig, en godkjent mekler eller en annen som er ansatt ved familiekontoret for å mekle eller ha samtaler med foreldrene. Retten kan fastsette et mandat for den som skal utføre meklingen. Det er opp til retten å avgjøre om det vil være hensiktsmessig i den enkelte sak å forsøke mekling før tvangsfullbyrdelse. Det følger av forarbeidene at der det er risiko for vold eller overgrep mot barnet, skal retten ikke bestemme at foreldrene skal mekle før tvangsfullbyrdelse.

Retten skal sette en frist for utføringen av oppdraget. Denne fristen bør ikke være lengre enn to uker etter oppnevningen av mekler eller sakkyndig. Dersom retten mener det er mulig å få til en frivillig løsning mellom partene med videre samtaler, kan de fastsette en lengre frist. Retten skal ikke fastsette en lengre frist dersom konfliktnivået mellom foreldrene er så høyt, at det ikke vil være mulig å komme til enighet.

Den som har fått oppdraget om å mekle eller ha samtaler mellom foreldrene, skal innen fristen som retten har satt, gi en rapport med opplysninger om hvilke tiltak foreldrene har blitt enige om å iverksette. Dersom det kommer frem andre viktige opplysninger i saken, skal disse også inngå i rapporten. Dette kan for eksempel være om foreldrene evner å sette hensynet til barnets beste foran sin egen konflikt.

Dersom retten mener det er behov for det, kan de oppnevne en sakkyndig som skal gjøre en utredning, og uttale seg om ett eller flere sentrale spørsmål i saken, jf. barneloven § 61 første ledd nr. 3. Du kan lese mer om innholdet i § 61 første ledd nr. 3 i Barneloven § 61 med lovkommentar.

Barneloven § 65 a:


§ 65 a.Bruk av sakkunnig, godkjend meklar eller ein annan tilsett ved familieverntenesta i saker om tvangsfullføring

Før retten tek avgjerd om tvangsfullføring, kan den oppnemne ein sakkunnig, godkjend meklar eller ein annan tilsett ved familieverntenesta for å mekle eller ha samtalar med foreldra. Føremålet med meklinga eller samtalane er å få foreldra til å oppfylle pliktane sine frivillig. Retten kan fastsetje eit mandat for utføring av oppdraget.

Retten skal setje ein frist for utføringa av oppdraget, normalt ikkje lenger enn to veker etter oppnemninga. Fristen kan forlengjast om retten meiner ei frivillig løysing mellom foreldra er mogeleg om meklinga eller samtalane held fram.

Den som har fått oppdrag etter første leddet, skal innan fristen levere ei utgreiing med opplysningar om kva for tiltak som er sette i verk mv. Opplysningar om andre vesentlege omstende for saka skal gå fram av utgreiinga.

I saker om tvangsfullføring gjeld § 61 første leddet nr. 3 tilsvarande.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!